Bouwkompas

Malle is een gemeente met opvallende kwaliteiten. Malle is een landelijke en groene gemeente waar mensen graag vertoeven voor de rust. Onder het motto “waar rust en bedrijvigheid samengaan” is Malle ook aantrekkelijk door de hoge lokale tewerkstellingsgraad vanwege de aanwezigheid van een uitgestrekt bedrijventerrein. Malle is ook een echte scholengemeente. Meer dan 6.000 leerlingen volgen er onderwijs in lagere en secundaire scholen. Dit – samen met de gezellige speelpleintjes en voldoende uitgaansmogelijkheden – maakt dat Malle ideaal is voor gezinnen met zowel jonge kinderen als bijna volwassen kinderen. Tot slot zijn de kernen van Malle – ondanks de rurale ligging – goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Malle is ook interessant om te ontwikkelen voor het realiseren van woningen voor de seniorendoelgroep, mensen die kiezen om geen auto te bezitten, … Tot op heden is ook de autobereikbaarheid interessant.

Samengevat is Malle in veel opzichten een aantrekkelijk gebied om te ontwikkelen. De vraag voor het ontwikkelen van meergezinswoningen is de afgelopen periode dan ook sterk gestegen. Op zich is dat geen ongewenste situatie: alleenstaanden – zowel jong als oud -, kleine gezinnen, mensen die er bewust voor kiezen om geen woning met tuin te bezitten, … komen zo aan hun trekken. Wel noodzaakt die toegenomen interesse in Malle en de sterke stijging van aanvragen tot meergezinswoningen, binnen en buiten de dorpskernen, ons om een duidelijke langetermijnvisie uit te tekenen over waar we met ons dorp naartoe willen voor onze én toekomstige generaties. 

Onze dorpskernen hebben nood aan een kader dat rekening houdt met de eigenheid en de identiteit van onze gemeente, onze twee dorpskernen, en dat dient als een kompas om toekomstige projecten consequent te kunnen beoordelen. 

Het gemeentelijk bouwkompas dient te worden begrepen als een verzamelterm van alle instrumenten die bestaan of tot stand komen op vlak van ruimtelijke ordening, dit behelst zowel het richtinggevend als verordenend instrumentarium. Deze zullen op termijn worden gebundeld en fungeren als draaiboek bij ruimtelijke ontwikkelingen in een gemeentelijk bouwkompas. Het gemeentebestuur van Malle wil klare wijn schenken over de toekomst en de identiteit van ons mooie Malle. Dat Malle een aantrekkelijke gemeente is, onderschrijven we als eersten en willen we vooral zo houden. Bouwexperimenten die de toekomst van ons dorp hypothekeren, omarmen we geenszins. Het bestuur van Malle kiest er niet voor om sterk te groeien of sterk te verstedelijken of om in te zetten op meer verhuisbewegingen vanuit de omliggende gemeenten of de stad richting Malle. 

Op dit moment zitten er verschillende grote projecten in de pijplijn. Bovenop de al reeds voorziene demografische stijging, wordt de groei door deze grote projecten enorm groot. Dit heeft ook consequenties voor de gemeente en haar dienstverlening. De druk op het voorzieningenniveau stijgt aanzienlijk. Daartegenover vloeit er in de nieuwe projecten amper iets terug naar de gemeenschap, terwijl ze wel degelijk lasten meebrengen. 

Ook interessant om mee te nemen is dat uit de woonbehoeftestudie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Malle blijkt dat op tien jaar tijd (tussen 2000 en 2010) de gemiddelde verkoopprijs in Malle met factor 3,6 is gestegen, de sterkste stijger in de omgeving, met die kanttekening dat de verkoopprijzen in 2000 in Malle wel het goedkoopst waren. 

Eveneens een beweging om bij stil te staan is de evolutie van het aantal huishoudens in Malle. Gezinsverdunning is een nieuwe maatschappelijke trend. Het aantal huishoudens in Malle is op tien jaar tijd vermeerderd met 12,3%, een stijging die opvalt tegenover het Vlaams gemiddelde en het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten. In 2008 waren er nog 5.425 huishoudens, in 2017 waren dat er 6.093. Het totaal aantal inwoners van Malle was respectievelijk 14.225 en 15.257. Er is een daling vast te stellen van het aantal inwoners per huishouden. Die tendens zet zich overigens al langer in, zoals blijkt uit de woonbehoeftestudie. Dit kan duiden op een maatschappelijke ontwikkeling (aantal grote gezinnen neemt af), en/ of op meer alleenstaanden en/of op een toename van het aantal appartementen ten opzichte van andere woonvormen (bv. grondgebonden woningen) aangezien appartementen doorgaans minder personen huisvesten. Dit werpt vragen op bij vraag- en aanbod in Malle. Er worden namelijk veel nieuwe meergezinswoningen opgericht.

Inzake beeldkwaliteit stellen we vast dat er daardoor sedert jaren zich een tendens van schaalvergroting voordoet. Deze tendens is vreemd aan het straatbeeld van een dorp en nefast voor de wijze waarop onze inwoners zich met het dorp kunnen identificeren. 

Onze dorpskernen hebben nood aan een kader dat rekening houdt met de eigenheid en de identiteit van onze gemeente, onze twee dorpskernen, en dat dient als een kompas om toekomstige projecten consequent te kunnen beoordelen. 

Het gemeentelijk bouwkompas dient te worden begrepen als een verzamelterm van alle instrumenten die bestaan of tot stand komen op vlak van ruimtelijke ordening, dit behelst zowel het richtinggevend als verordenend instrumentarium. Deze zullen op termijn worden gebundeld en fungeren als draaiboek bij ruimtelijke ontwikkelingen in een gemeentelijk bouwkompas. Het gemeentebestuur van Malle wil klare wijn schenken over de toekomst en de identiteit van ons mooie Malle. Dat Malle een aantrekkelijke gemeente is, onderschrijven we als eersten en willen we vooral zo houden. Bouwexperimenten die de toekomst van ons dorp hypothekeren, omarmen we geenszins. Het bestuur van Malle kiest er niet voor om sterk te groeien of sterk te verstedelijken of om in te zetten op meer verhuisbewegingen vanuit de omliggende gemeenten of de stad richting Malle. 

Tot slot kunnen diverse andere acties worden ondernomen die allen vorm geven aan het bouwkompas van Malle. Ze kunnen parallel verlopen, of er uit voortvloeien. Zo wordt het RUP 'gebied voor eengezinswoningen' aangepast, de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 'parkeren van wagens, stallen van fietsen en voorzien van afvalbergingen' kan worden herzien, er kunnen bepaalde belastingreglementen worden opgemaakt ten behoeve van stedenbouwkundige lasten bij projecten. Voor het actualiseren van de woonbehoeftestudie, werd reeds een eerste contact opgenomen met de provincie. 

Het beeldkwaliteitsplan is alvast een eerste stap richting een nieuwe benadering op vlak van ruimtelijke ontwikkelingen. Deze manifesteert zich vandaag al in tal van woonprojecten, doch is het wenselijk het kader verder uit te werken en te verankeren, zodat we de leefkwaliteit en identiteit van onze gemeente kunnen veilig stellen voor de volgende generaties. Bij de verdere opmaak zal er dan ook ruimte bestaan voor inspraak van alle relevante maatschappelijke geledingen. 

Het bouwkompas zal op deze wijze verder vorm krijgen en de handvaten bieden om een gedegen ruimtelijk beleid te voeren in de gemeente.

theme-sub-title