Kwaliteitsplan

Het kwaliteitsplan moet het groen en landelijk karakter van Malle versterken

De gemeenteraad van 25 februari 2021 keurde het kwaliteitsplan voor Malle goed. Dat is een belangrijke zet, omdat het nieuwe afwegingskader als leidraad zal dienen bij de beoordeling van toekomstige ontwikkelingen in de gemeente Malle.

Kernversterking
Met het kwaliteitsplan geeft het gemeentebestuur uiting aan een belangrijke doelstelling van haar bestuursakkoord. Het kiest voor een ruimtelijke langetermijnvisie waarin de woonruimte kwalitatief ingevuld wordt voor de huidige en toekomstige generaties Mallenaren. Kernversterkende ontwikkelingen moeten onze kernen ook echt versterken. De focus mag niet meer eenzijdig op verdichten liggen. 

Kwaliteit weer op voorplan
Zoals de naam al aangeeft, moet het kwaliteitsplan ervoor zorgen dat de kwaliteit opnieuw op het voorplan komt te staan. Met een sterke toename aan appartementen, woonerven en verkavelingen staan heel wat groene en landelijke plekken in Malle onder druk. Met een tijdelijke bouwpauze gaf het gemeentebestuur een duidelijk signaal. Mallenaren moeten zich in hun dorp thuis voelen. Met al die nieuwe ontwikkelingen dreigt dat dorps thuisgevoel te verdwijnen. Ondertussen werkte het bestuur keihard aan een kwaliteitsplan voor de toekomstige ontwikkelingen in Malle. In dat plan kiest men ervoor om niet te verstedelijken en wordt een duidelijke grens getrokken tot waar verdichtingsvragen kunnen.

Vijf deelstructuren 
Voor alle duidelijkheid: de gemeente Malle kan niet zomaar tornen aan eigendoms- en ontwikkelingsrechten van eigenaars. En dat wil het bestuur ook niet. We kunnen er bovendien niet omheen dat we bijkomende woongelegenheden nodig hebben om aan de woonbehoefte te voldoen. Met het kwaliteitsplan evolueert de gemeente Malle wel naar een situatie waarin nieuwe projecten moeten passen binnen onze groene en landelijke omgeving. Binnen de grens waarin verdichting mogelijk is onderscheidt het kwaliteitsplan vijf deelstructuren. Een ontwikkeling in een woonwijk moeten we immers anders benaderen dan langsheen een steenweg. Voor elk van die deelgebieden worden ontwikkelingsstrategieën uitgetekend. Wat vaststaat is dat nieuwe ontwikkelingen een meerwaarde moeten bieden aan de onmiddellijke omgeving. Dat kan bijvoorbeeld door een park of een speeltuin in te richten.

Resultaat van samenwerking
De opmaak van het kwaliteitsplan was een belangrijk iteratief proces. Het kon maar tot stand komen dankzij de uitstekende samenwerking tussen het gemeentebestuur, de gemeentediensten en het studiebureau Atelier Romain. Dankzij het traject van studio geWOONtebreker konden we ook rekenen op de vele waardevolle ideeën en suggesties van onze inwoners. Het gemeentebestuur wil iedereen en zeker de adviesraad GECORO, uitdrukkelijk bedanken voor de vele inhoudelijke bijdragen aan het plan. Nu is het kwestie dat iedereen het kwaliteitsplan in- en uitademt, zeker ook ontwikkelaars. Daarom werkte de gemeente Malle een toetsingskader uit om nieuwe woonontwikkelingen te toetsen aan de principes van het kwaliteitsplan. Het dient als een afwegingskader bij de beoordeling van toekomstige verkavelingen, woonerven en appartementencomplexen.

Impact op woonontwikkelingen in Malle
Nieuwe vergunningsaanvragen zullen moeten voldoen aan de principes van het kwaliteitsplan om draagvlak te vinden bij het gemeentebestuur. De deputatie van de provincie Antwerpen nam op 18 maart kennis van het kwaliteitsplan. Daarmee is het plan een ruimtelijke beleidsvisie die doorwerkt als beleidsmatig gewenste ontwikkeling in toepassing van artikel 4.3.1. §2 VCRO. Er zal derhalve ook rekening mee gehouden worden bij eventuele beroepsprocedures.

Hieronder kan je het volledige kwaliteitsplan inkijken en kan je ook inzoomen op een overzichtskaart van Malle.