Bouwpauze

De gemeente Malle besliste op de gemeenteraad van oktober 2019 om tijdelijk geen vergunningen meer af te leveren voor grotere woonprojecten. De concrete aanleiding was de toevloed van aanvragen voor omvangrijke en dense woonontwikkelingen.

Wat?

Tijdens de periode van de bouwpauze tussen 24 oktober 2019 en 1 maart 2021 initieerde het gemeentebestuur geen nieuwe vergunningsprocedures voor:

  • verkavelingen en (her)verdelingen van percelen in meerdere bebouwbare kavels
  • meergezinswoningen en woonerven
  • verbouwingen met het oog op het creëren van meer woongelegenheden dan vergund
  • ongunstig geadviseerde woonprojecten

Waarom?

Malle is een groene en landelijke woongemeente. Toekomstige ontwikkelingen moeten bijdragen aan deze kwaliteiten en aan het welbevinden van onze inwoners. Nieuwe ontwikkeling gebeurt met respect voor het dorpse DNA van Malle. Het bestuursakkoord van Malle is dan ook duidelijk. Het kiest voor een ruimtelijke langetermijnvisie waarin we de aanwezige woonruimte kwalitatief ruimtelijk ordenen. Niet alleen voor wie vandaag in de mooie gemeente Malle woont, maar ook voor de kinderen en kleinkinderen die er in de toekomst zullen wonen.

Een stijgend aantal vergunningsaanvragen voor grote appartementsprojecten confronteerde de gemeente Malle met een aanzienlijke groei bovenop de reeds voorziene demografische stijging. De schaal van de nieuwe ontwikkelingen wordt steeds groter en de nieuwe beeldkwaliteitskenmerken zijn niet altijd te verzoenen met de traditionele gebouwen in het straatbeeld. De gemeente Malle omarmt de dorpsvernieuwing, maar wel binnen een kader waarin duidelijk staat wat wel en niet kan. Zo willen we de landelijke identiteit beschermen.

De bouwpauze tot maart 2021 had tot doel om de situatie tijdelijk te bevriezen. Tijdens deze “quarantaineperiode” werkte het gemeentebestuur een gedegen visie uit die resulteerde in het kwaliteitsplan. Daarnaast was de bouwpauze ook nodig om een duidelijk kantelmoment in te lassen om de nieuwe visie te laten doorwerken.

Einde

Sinds 1 maart 2021 worden nieuwe aanvragen getoetst aan de reeds bestaande instrumentaria én bij uitstek het kwaliteitsplan. Nieuwe bouwaanvragen voor verkavelingen, meergezinswoningen en woonerven dienen getoetst te worden aan het toetsingskader , dat een vertaalslag van het kwaliteitsplan vormt.