Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Speelhoven - Akker

RUP Speelhoven - Akker

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Speelhoven-Akker ligt ten noordwesten van het centrum van Oostmalle en is een partiële herziening van het bijzonder plan van aanleg (BPA) ‘Speelhoven – Akker’, van kracht sinds 2004. Een BPA legt bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften vast waarbinnen ontwikkelingen moeten gerealiseerd worden. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo duidelijk wat er kan en wat niet.

Het BPA is ondertussen bijna 20 jaar oud en voor enkele deelgebieden aan herziening toe. Ruimtelijke ordening is immers steeds in evolutie. Om een BPA te kunnen herzien, moet er een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP worden opgemaakt.

Het RUP omvat drie verschillende deelgebieden in de omgeving van de Akkerstraat, Bruintjensweg en De Speelhoven die tezamen de afbakening van dit RUP vormen. De actualisatie vormt een kans om wonen in Oostmalle binnen deze zones te herdenken. Er wordt aandacht gegeven aan het gewenste programma en de specifieke ruimtelijke kwaliteiten van elk deelgebied. De visie wordt mee vorm gegeven door de beleidsvisie uit het kwaliteitsplan van Malle.

De opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan moet een hele procedure doorlopen. Op 25 augustus 2022 heeft de gemeenteraad het ontwerp RUP Speelhoven – Akker voorlopig vastgesteld. Een volgende stap in de procedure bestaat uit de organisatie van een openbaar onderzoek van 60 dagen van 1 oktober tot en met 29 november 2022.

In deze periode ligt het RUP voor iedereen ter inzage:

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren, opmerkingen of suggesties formuleren. Eventuele bezwaren, opmerkingen of adviezen moeten bij de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) toekomen per e-mail aan ruimtelijkeordening@malle.be , per aangetekend schrijven of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs, p/a Antwerpsesteenweg 246, te 2930 Malle, uiterlijk op 29 november 2022.