RUP Maris Stella

Bekendmaking van participatieperiode RUP Maris Stella

De gemeente Malle is gestart met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Maris Stella’. Dit ruimtelijk uitvoeringsplan heeft als doel de renovatie en uitbreiding van de school mogelijk te maken deels in open ruimte gebied. Vermits er momenteel te weinig ruimte aanwezig is binnen het woongebied moet er hiervoor een deel van het achterliggende agrarisch gebied aangesneden worden. Het ruimtelijk uitvoeringsplan moet een kader bieden voor de renovatie en uitbreiding van de school op lange termijn.

Het college van burgemeester en schepenen kondigt, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 29 juni 2019, de participatieperiode aan van de startnota en de procesnota voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Maris Stella'. De participatieperiode loopt van 27 mei 2022 tot en met 25 juli 2022.

Tijdens deze participatieperiode kunnen de startnota en procesnota worden geraadpleegd. In de startnota worden onder meer de afbakening van het plangebied, de doelstellingen van het plan en de mogelijke milieueffecten beschreven. De procesnota beschrijft het volledige verloop van het planningsproces.

In deze periode liggen de documenten voor iedereen ter inzage:

Op woensdag 15 juni 2022 om 20 uur organiseert de gemeente een participatiemoment in Zaal Auditorium, gebouw Dennedal in Maris Stella Instituut, Antwerpsesteenweg 67 te Malle.

Eventuele bezwaren, opmerkingen of adviezen over voormelde documenten moeten uiterlijk op 25 juli 2022 aan het college van burgemeester en schepenen worden bezorgd:

  • per brief op adres Antwerpsesteenweg 246, te 2390 Malle;
  • per e-mail aan ruimtelijkeordening@malle.be.

Meer info

Dienst omgeving

03/310 05 53