Gemeentelijk RUP Zonevreemde recreatie

Malle staat gekend om haar actieve verenigingsleven en in het bijzonder vanwege haar talrijke sportclubs en jeugdverblijfplaatsen.

Om het voortbestaan en de ontwikkeling ervan te kunnen garanderen, besloot het college van burgemeester en schepenen een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken. Hierbij worden 3 deelgebieden aangepakt, zodat knelpunten voor deze verenigingen in de toekomst kunnen worden vermeden.

Deze deelgebieden zijn:

  • Domein Vierwinden, Turnhoutsebaan Oostmalle
  • Sint Jansburg, Heikantstraat Westmalle
  • KVK Westmalle, Schepersdijk Westmalle

Het RUP werd definitief goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 februari 2018

De toezichthoudende overheden maakten geen opmerkingen omtrent de definitieve vaststelling van het RUP. Het RUP werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 15 juni 2018 en treedt in werking op 29 juni 2018. Dit betekent dat de stedenbouwkundige voorschriften vanaf deze datum van kracht zijn en alle ruimtelijke ontwikkelingen hieraan getoetst moeten worden.

Op 14 augustus 2018 dienden enkele buurtbewoners van domein Vierwinden, één van de drie deelgebieden in het RUP, een verzoekschrift tot nietigverklaring van het RUP 'zonevreemde recreatie' in bij de Raad van State.

Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen, doch blijft de bestreden beslissing gelden en kan er voorlopig alsnog uitvoering worden gegeven aan het RUP.

Hieronder kan je het RUP digitaal raadplegen.