Gemeentelijk RUP gebied voor eengezinswoningen

Het doel van het RUP is de differentiatie van het woningaanbod: meergezinswoningen in de dorpskernen, eengezinswoningen rondom de kern. Anderzijds zorgt het RUP voor het behoud van het kleinschalige, dorpse karakter van de gemeente als landelijke buitengebiedgemeente. Concreet duidt het plan de gebieden aan waar enkel eengezinswoningen mogelijk zijn en waar tegelijk meergezinswoningen worden verboden. De onderliggende gewestplanbestemming (bv. woongebied) wijzigt niet en de geldende stedenbouwkundige voorschriften blijven behouden, met uitzondering van die voorschriften die strijdig zijn met het voorschrift voor eengezinswoningen.

Het plan werd definitief aanvaard door de gemeenteraad van Malle op 25 februari 2013 en definitief goedgekeurd door de deputatie op 4 april 2013.

Het RUP ligt voor iedereen ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening, Nijverheidsstraat 7 in Malle en kan hieronder digitaal worden geraadpleegd.