Algemeen reglement op inname van het openbaar domein

Artikel 1 – Dit gemeentelijk reglement is geldig voor elke inname van het openbare domein.

Artikel 2 – Elke inname van het openbare domein dient aangevraagd te worden aan het gemeentebestuur via het standaard aanvraagformulier.

Artikel 3 – Voor het uitvoeren van werken op de openbare weg, waarbij een gedeelte van het openbaar domein ingenomen wordt, dient een signalisatievergunning aangevraagd te worden via het standaard aanvraagformulier.

Artikel 4 – Elke aanvraag voor het innemen van het openbaar domein dient schriftelijk te gebeuren. Voor iedere vernieuwing, verlenging of aanpassing dient er een nieuwe schriftelijke aanvraag te gebeuren.

Artikel 5 – De aanvraag moet minstens 10 dagen voor de inname van het openbaar domein ingediend worden.

Artikel 6 – Er moet te allen tijde een vrije doorgang van 1,50 meter gegarandeerd worden op het voetpad. Mits grondige motivatie van de aanvrager kan hierop een uitzondering toegestaan worden. In dit geval moet de aanvrager een gedetailleerd plan met de signalisatie en eventuele omleiding aan het gemeentebestuur bezorgen.

Artikel 7 – Wanneer er meer oppervlakte van het openbaar domein wordt ingenomen dient er een nieuwe vergunning aangevraagd te worden. Wanneer er minder oppervlakte of voor een kortere duur openbaar domein wordt ingenomen dient de aanvrager dit op eigen initiatief te melden.

Artikel 8 – Het aanbrengen van vaste constructies op het openbaar domein is verboden

Artikel 9 – De toelating voor het innemen van het openbaar domein wordt verleend op naam van de aanvrager.

Artikel 10 – De toelating voor het innemen van het openbaar domein is beperkt in de tijd.

Artikel 11 – Het gemeentebestuur kan altijd bijkomende voorwaarden opleggen aan de aanvrager.

Artikel 12 – Het signaleren van de inname van het openbaar domein is een verantwoordelijkheid van de aanvrager en dient te gebeuren volgens de geldende wettelijke richtlijnen. 

Artikel 13 - De toelating voor het innemen van het openbaar domein kan door het college van burgemeester en schepenen ingetrokken of voor een bepaalde duur geschorst worden indien zulks noodzakelijk geacht wordt. De intrekking of tijdelijke schorsing geeft geen enkel recht op enige schadevergoeding.

Artikel 14 – Ingeval er na het einde van de inname beschadiging of verontreiniging vastgesteld wordt van de ingenomen ruimte, wordt de aanvrager ertoe gehouden om de toegebrachte schade te herstellen of te vergoeden.

Artikel 15 – Indien de aanvraag handelt over een lokatie langs een gewestweg, dient het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ook een vergunning te verlenen. Het gemeentebestuur zal deze aanvraag bezorgen aan AWV.

Artikel 16 – De eventuele verschuldigde retributie en/of belasting op de boven vermelde inname van het openbaar domein wordt vastgelegd in de desbetreffende retributie- of belastingreglementen.

Ambulante handel
Specifiek voor een inname van het openbaar domein door ambulante handel gelden volgende bepalingen:

Artikel 17 – Aanvragen voor het toekennen van standplaatsen voor ambulante handel op het openbaar domein worden door het gemeentebestuur eerst ter advies voorgelegd aan de middenstandsraad.

Artikel 18 – Ambulante handel is verboden in een straal van 100m rond een schoolpoort.

Artikel 19 – De verleende vergunning voor het toekennen van een standplaats voor ambulante handel is geldig tot het einde van het lopende kalenderjaar.

Terrassen
Specifiek voor een inname van het openbare domein door een terras gelden volgende bepalingen:

Artikel 20 – Aanvragen voor het bekomen van een toelating voor het innemen van het openbare domein met een terras zal door het gemeentebestuur eerst ter advies voorgelegd worden aan de middenstandsraad.

Artikel 21 – Terrassen mogen enkel geplaatst worden vanaf 15 maart tot en met 15 oktober van het lopende kalenderjaar.

Artikel 22 – Een terras mag enkel tijdens de openingsuren van de zaak op het openbaar domein geplaatst worden. Tijdens de sluitingsuren moet het terras, de tafels en stoelen verwijderd worden van het openbare domein.

Artikel 23 – De verleende vergunning voor het uitstallen van een terras op het openbaar domein is geldig tot het einde van het lopende kalenderjaar. De toelating voor het uitstallen van een terras op het openbaar domein dient jaarlijks aangevraagd te worden.

Verhuis
Specifiek voor een inname van het openbare domein naar aanleiding van een verhuis gelden volgende bepalingen:

Artikel 24 – De aanvrager kan ingeval van een inname van het openbare domein naar aanleiding van een verhuis bij het gemeentebestuur maximum twee verkeersborden E3 ‘verboden stilstaan en parkeren’ per lokatie ontlenen.

Artikel 25 – Bovenvermelde verkeersborden kunnen, na afspraak, afgehaald worden in het gemeentelijk magazijn voor een periode van maximaal één werkweek. Indien deze termijn niet gerespecteerd wordt, zal een administratieve kost doorgerekend worden aan de aanvrager.