Retributiereglement op inname openbaar domein voor evenementen

Artikel 1 – Er wordt een retributie geheven op de inname van het openbare domein naar aanleiding van activiteiten of evenementen.

Artikel 2 – Bij het innemen van het openbaar domein dient men zich te houden aan het “algemeen gemeentelijk reglement op inname van het openbaar domein”.

Artikel 3 - Dit reglement is niet van toepassing bij gelegenheden van braderijen, markten, kermissen of evenementen van gemeentelijk erkende en/of gesubsidieerde verenigingen, erkende buurtwerkingen, adviesraden, scholen en hun oudercomités.

Artikel 4 – De retributie wordt vastgesteld per m² per dag of per begonnen m² per dag ingenomen oppervlakte van het openbaar domein.

Artikel 5 – De retributie voor de inname van het openbaar domein naar aanleiding van evenementen wordt als volgt vastgesteld: 0,50 EUR per m² per dag of per begonnen m² per dag tot het einde van het dienstjaar, met een minimum van 25 EUR.

Artikel 6 – De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de inname van het openbare domein, en bij ontstentenis van een aanvraag de innemer van het openbaar domein.

Artikel 7 – De retributie is ondeelbaar en voor gans de periode verschuldigd, ongeacht de datum van aanvraag of beëindiging van de opstelling van uitstalling. Iedere begonnen dag wordt gerekend als een volle dag. De retributie is verschuldigd zolang de stopzetting van de inname van het openbare domein niet afgelopen is.

Artikel 8 – De aanvrager dient vooraleer men een inname van het openbaar domein realiseert op het grondgebied van de gemeente een aanvraag in te dienen conform “algemeen reglement op inname van het openbaar domein”.

Artikel 9 – Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte, wordt een retributie geheven volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt.

Artikel 10 – Het gemeentebestuur is te allen tijde gerechtigd controle uit te oefenen met het oog op een correcte toepassing van deze reglementering.

Artikel 11 – Bij gebrek aan vrijwillige betaling zal de inning van de retributie gebeuren volgens de bepalingen van het gemeentedecreet en haar uitvoeringsbesluiten.