Onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een jaarlijkse Vlaamse belasting op onroerende goederen die je jaarlijks moet betalen. Ze wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen.

Voorwaarden

Je betaalt als belastingplichtige onroerende voorheffing als je:

  • de eigenaar bent van een onroerend goed waarin je zelf woont
  • inkomsten ontvangt uit onroerende goederen (gebouwen, gronden,...), zoals huurgelden, erfpachtvergoedingen of opstalvergoedingen.

Je betaalt onroerende voorheffing voor de volledige periode van twaalf maanden (het aanslagjaar).

Procedure

In het Vlaamse Gewest verstuurt de Vlaamse Belastingdienst jaarlijks vanaf mei de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing naar alle belastingplichtigen die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter of opstalhouder zijn van een in het Vlaams Gewest gelegen onroerend goed.

Bedrag

Basisheffing en opcentiemen

De onroerende voorheffing wordt berekend op het (geïndexeerde) kadastraal inkomen (KI) van het onroerend goed.

Je kan het KI bij de plaatselijke afdeling van het kadaster navragen.

De onroerende voorheffing die je betaalt, bestaat uit 3 delen:

  • de basisheffing voor het Vlaamse Gewest
  • opcentiemen op de basisheffing voor de provincie
  • opcentiemen op de basisheffing voor de gemeente.

Voor de aanslagjaren 2019 en 2020 worden er in Malle 614 opcentiemen geheven.

Een heffing van 614 opcentiemen wil zeggen dat je per euro basisheffing nog eens 6,14 euro aan opcentiemen betaalt. Is de basisheffing bijv. 100 euro, dan komt er nog 614 euro aan opcentiemen bij.

Vermindering van de onroerende voorheffing

Afhankelijk van de aard van het gebouw (bescheiden woning, energiezuinige woning, ...) of de gezinssituatie van de bewoner (bv. inwonende kinderen, personen met een handicap, ...) is een vermindering van de onroerende voorheffing mogelijk. Sommige verminderingen krijg je automatisch, andere moet je aanvragen.

Vrijstelling van de onroerende voorheffing

In bepaalde gevallen is ook een vrijstelling van de onroerende voorheffing mogelijk.

Als je niet akkoord gaat met de aangerekende onroerende voorheffing, dan kan je een gemotiveerd bezwaar indienen.

Regelgeving

Op de website van de Vlaamse Belastingdienst vind je meer info over de regelgeving voor de onroerende voorheffing. De regelgeving staat ook in de Vlaamse Codex Fiscaliteit.