Privacy

Om je als burger een goede dienstverlening aan te bieden, werkt WZC Ter Bleeke met persoonsgegevens. Aan de hand van deze privacyverklaring geven we meer uitleg bij de manier waarop we omgaan met persoonsgegevens binnen de organisatie.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Woonzorgcentrum Ter Bleeke. Wij gaan zorgvuldig op met jouw persoonsgegevens en doen dit in overeenstemming met de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort als AVG of GDPR) en de relevante federale en Vlaamse wetgeving.

Terminologie

Persoonsgegevens bevatten alle informatie waarmee iemand geïdentificeerd kan worden. Dat rechtstreeks zijn, bijvoorbeeld aan de hand van een rijksregisternummer, foto of naam. Soms is het echter ook mogelijk om een persoon onrechtstreeks te identificeren door een combinatie van verschillende soorten informatie, bijvoorbeeld adres, leeftijd en geslacht. Alle informatie die zo aan iemand gekoppeld kan worden valt onder de noemer ‘persoonsgegevens’. Verwerken is een enorm ruim begrip en bevat in feite elk gebruik van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld verzamelen, wissen, opslaan, openen, verspreiden, gebruiken, wijzigen, en ga zo maar verder.

Bij elke verwerking hebben we een verwerkingsverantwoordelijke en een verwerker. De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, welke middelen daarvoor worden gebruikt en voor welke doeleinden dit gebeurt. WZC Ter Bleeke zal in de meeste gevallen verwerkingsverantwoordelijke zijn bij het verwerken van persoonsgegevens van haar bewoners. Verwerkers zijn partijen die in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken. Als voorbeeld kan hier verwezen worden naar softwareleveranciers waar WZC Ter Bleeke beroep op doet, zoals Pyxicare.

Beginselen van informatieveiligheid

Informatieveiligheid impliceert dat we veilig moeten omgaan met de informatie die ons ter beschikking staat. Daarom houden we ons in WZC Ter Bleeke ook aan de beginselen van informatieveiligheid.

 1. Rechtmatigheid en transparantie: Er dient transparantie en duidelijkheid te zijn betreffende welke gegevens juist worden verwerkt ten opzichte van de betrokken persoon.
 2. Finaliteit: Persoonsgegevens mogen slechts verwerkt worden met het oog op één of meer gerechtvaardigde doelstellingen. Dit houdt in dat er steeds een concrete reden moet zijn waarvoor de persoonsgegevens zullen verwerkt worden en dat deze reden nauwkeurig moet worden vastgelegd. Verdere verwerking van deze gegevens kan enkel als het verenigbaar is met het initiële doel.
 3. Dataminimalisatie of minimale gegevensverwerking: Er mogen enkel gegevens worden verzameld die "toereikend, ter zake dienend en niet overmatig” zijn. Dit houdt in dat enkel relevante en noodzakelijke gegevens mogen verzameld worden
 4. Juistheid: je gegevens moeten juist zijn en geüpdatet worden. Anders heeft het geen zin om de gegevens te bewaren en moeten ze gewist worden.
 5. Opslagbeperking: we bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verzameld werden. Daarna worden ze verwijderd.
 6. Integriteit en vertrouwelijkheid: wij gaan met een vertrouwelijke manier om met jouw persoonsgegevens en verspreiden deze niet aan derden tenzij een wettelijke verplichting ons dit oplegt.

We nemen daarnaast de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier te beveiligen. Uw persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de personen die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Iedereen die betrokken is bij de verwerking van jouw persoonsgegevens, zowel eigen medewerkers als externe partijen, is bovendien wettelijke of contractueel gebonden om hier vertrouwelijk mee om te gaan.

Rechtsgronden en doeleinden

Jouw persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren bij ons terechtkomen. WZC ter Bleeke gaat je persoonsgegevens niet zomaar gebruiken. We doet dat alleen voor doelen waarvoor we een duidelijke juridische basis of rechtsgrond hebben. Ook verzamelen en gebruiken we jouw persoonsgegevens alleen als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. We verwerken persoonsgegevens van bewoners en personeel op volgende manieren.

Op basis van een wettelijke verplichting

 • Aanmaken en beheer van het woonzorgdossier met als doel bewonersbeheer.
 • Intake kortverblijf met als doel bewonersbeheer.
 • Aanmeldingsregisters met als doel bewonersbeheer.
 • Intake assistentiewoningen met als doel bewonersbeheer.
 • Ontslag assistentiewoningen met als doel bewonersbeheer.
 • Intake woonzorgcentrum met als doel bewonersbeheer.
 • Tegemoetkoming voor woonzorgcentra en centra van kortverblijf met als doel overheidsfinanciering.

Op basis van een overeenkomst

 • Controleren tikkaarten en opmaken dienstroosters met als doel beheer van het personeel.
 • Inschrijven voor een activiteit of dienstverlening die WZC Ter Bleeke organiseert met als doel het administratief inschrijven.
 • Telefoon/adreslijst/kledinglijst medewerkers met als doel beheer van het personeel.
 • Beheren gegevens vrijwilligers met als doel het beheren van de ledenadministratie.
 • Opvolging van de oproep- en toegangscontrole met als doel controle op de werkplaats.

Wij verwerken twee soorten persoonsgegevens. ‘Gewone’ persoonsgegevens en ‘gevoelige’ persoonsgegevens. Dat zijn onder andere:

Gewone persoonsgegevens

 • Identificatie- en contactgegevens. Bijvoorbeeld: naam, geslacht, geboortedatum, rijksregisternummer, adresgegevens, contactadressen, …
 • Persoonlijke kenmerken. Bijvoorbeeld: leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit, beroep,…
 • Samenstelling van het gezin en persoonlijke relaties. Bijvoorbeeld: huwelijk of andere samenlevingsvorm, naam van de echtgenoot of partner, huwelijksdatum, aantal kinderen, bloedverwanten, …
 • Persoonlijke interesses en voorkeuren. Bijvoorbeeld: lidmaatschap van een organisatie, hobby’s en andere vrijetijdsbesteding, …
 • Financiële gegevens. Bijvoorbeeld: bankrekeningnummers, bezittingen, inkomsten, uitkeringen, subsidies, premies, geleverde prestaties en producten, verblijfgegevens, ligdagen, forfaits, betalingstoestand van de bewoner/klant en verzekeringsorganisatie, debiteurengegeven.
 • Sociale (zekerheids)gegevens. Bijvoorbeeld: informatie met betrekking tot kinderbijslag, tewerkstelling, werkloosheid, pensioen, leefloon, mutualiteitsgegevens en andere verzekeringen.
 • Beeldmateriaal zoals bijvoorbeeld foto’s.

Gevoelige persoonsgegevens

 • Medische gegevens betreffende de medische dossiers, diagnose-informatie, behandeling, informatie over een beperking, allergieën, medicatie, dieet, …
 • Filosofische of religieuze gegevens zoals de registratie van het begrafenisritueel.

Foto’s

Bij de activiteiten die wij organiseren maken wij vaak foto's en video's. Dit beeldmateriaal gebruiken wij om promotie te maken voor WZC Ter Bleeke en haar activiteiten, onder andere in ons infoblad, op onze website en op onze sociale mediakanalen. Wij respecteren jouw recht op afbeelding en engageren ons om je bij elke activiteit duidelijk in te lichten over het beeldmateriaal dat ter plaatse wordt gemaakt. Wij beperken ons zoveel mogelijk tot sfeerbeelden en overzichtsfoto’s. Bij dit soort beeldmateriaal gaan wij uit van je impliciete toestemming, zowel voor het maken als voor de publicatie. Bij gericht beeldmateriaal waarin een persoon duidelijk het hoofdonderwerp is en dus poseert voor de camera zullen we altijd expliciet toestemming vragen. Je kan deze toestemming ook ten allen tijde intrekken.

Vragen en klachten

Als je vragen, opmerking of klachten hebt in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens of die van jouw familielid, laat het ons dan weten. Je kan ons contacteren via het emailadres informatieveiligheid@malle.be. Onze interne functionaris voor gegevensbescherming is zo bereikbaar.

Bent je ontevreden met de behandeling van jouw verzoek of ben je van mening dat de behandeling van jouw persoonsgegevens een inbreuk maakt op de privacywetgeving, dan kan je een klacht neerleggen bij de toezichthoudende autoriteiten.

De Vlaamse Toezichtcommissie kan je bereiken per e-mail op contact@toezichtcommissie.be of per brief aan Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel. Volg de juiste procedure om een klacht in te dienen.  

De Gegevensbeschermingsautoriteit kan je bereiken per e-mail op contact@apd-gba.be of per brief aan Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Volg de juiste procedure om een klacht in te dienen of om bemiddeling te vragen.

Voor meer informatie verwijzen we je graag naar de privacyverklaring onderaan de website.