Huur van een sociale woning bij een sociaal verhuurkantoor

Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie die kwaliteitsvolle woningen en appartementen huurt op de private huurmarkt en die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder verhuurt aan personen met een bescheiden inkomen. SVK's geven voorrang aan de meest kwetsbare gezinnen en personen.

Als je een woning huurt bij een SVK kan je ook in aanmerking komen voor een huursubsidie of voor een huurpremie.

Voorwaarden

 • Je bent 18 jaar of ouder
 • Je gezinsinkomen (geïndexeerd) van drie jaar terug (voor aanvragen in 2019) bedraagt niet meer dan
  • 24 852 euro als je een alleenstaande bent zonder personen ten laste
  • 26 934 euro als je een alleenstaande persoon bent met een handicap
  • 37 276 euro in alle andere gevallen, plus 2 084 euro per persoon ten laste
 • Je mag geen woning of bouwgrond in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, in het binnen- of buitenland, op het ogenblik van de inschrijving
 • Jij en je gezinsleden (ouder dan 18 jaar) spreken Nederlands of willen de taal leren
 • Kom je uit een land buiten de Europese Unie en woon je nog geen 12 maanden in België? Dan moet je verplicht een inburgeringstraject volgen.
 • Je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister

Alle info en details over deze voorwaarden vind je op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

Procedure

Inschrijving
Om je in te schrijven voor een huurwoning, neem je best eerst telefonisch contact op met SVK 't SAS op het nummer 03 690 09 39 of mail naar info@svk-hetsas.be.

Wachtlijst
Na je inschrijving kom je op een wachtlijst. Afhankelijk van je situatie en het aantal beschikbare woningen kan de wachttijd sterk variëren. Informeer je hierover bij je SVK. Je mag je wel bij verschillende sociale verhuurinstanties inschrijven. 

Toewijzing
De toewijzing van een woning gebeurt volgens een speciaal toewijzingssysteem: niet de volgorde van inschrijving, maar het inkomen en de woonnood spelen de belangrijkste rol.

Bedrag

Als je akkoord gaat met de woning die je wordt aangeboden, sluit je een standaardhuurcontract voor negen jaar af met het SVK. Je betaalt aan het SVK een vaste huurprijs die niet afhangt van je inkomen.

Een SVK onderhandelt met de eigenaar van de woning voor een zo laag mogelijke huurprijs. Je betaalt aan het SVK dezelfde huurprijs als het SVK aan de eigenaar betaalt. Het SVK helpt je ook om een huursubsidie aan te vragen.

Wat meebrengen?

Als je langs gaat bij een SVK, neem je deze documenten mee:

 • je identiteitskaart
 • aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar terug
 • documenten van je leefloon of uitkering, bijvoorbeeld mutualiteit, RVA, OCMW
 • een attest van de samenstelling van je gezin
 • als jij of een gezinslid een handicap heeft: een attest van de FOD Sociale zekerheid of de instelling die de invaliditeitsuitkering betaalt
 • eventueel een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van je huidige woning
 • indien van toepassing, een attest dat jij en je gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar Nederlands spreken of aan het leren zijn
 • indien van toepassing, een attest dat je een inburgeringstraject volgt of gevolgd hebt.

Meer informatie over deze documenten lees je op de website van de VMSW.