RUP vliegveld Malle: openbaar onderzoek en plannenregister

Op 12 juli 2013 nam de Vlaamse Regering een startbeslissing voor de herinrichting en herbestemming van het militair vliegveld in Malle

In uitvoering van deze beslissing werd een planmilieueffectenrapport opgesteld waarin de milieueffecten van een aantal mogelijke herbestemmingsscenario's onderzocht werden. Dit plan-MER werd goedgekeurd op 10 augustus 2015.

Na de goedkeuring van de plan-MER startte de voorbereidingen voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het vliegveld en de aansluitende landbouw-, natuur- en bosgebieden. In maart 2016 werd een eerste planvoorstel besproken met de lokale actoren. In januari 2017 vond een plenaire vergadering plaats over het voorontwerp RUP.

Op 15 maart 2019 stelde de Vlaamse Regering het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig vast. Nu volgt de organisatie van een openbaar onderzoek dat loopt van 30 april tot 28 juni 2019. Op 16 mei 2019 organiseert de Vlaamse overheid een infomarkt van 17 tot 20 uur in zaal Kelder van het jeugdcomplex, Lierselei 19 in Malle. Adviezen, opmerkingen en bezwaren kunnen uiterlijk op 28 juni 2019 per aangetekende brief worden bezorgd aan de Vlaamse Regering, p/a Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten (Koning Albert II-laan 20, bus 7, 1000 Brussel) of worden afgegeven tegen ontvangstbewijs of digitaal kenbaar gemaakt worden via de website www.omgevingvlaanderen.be. De bezwaren en opmerkingen kunnen ook tot 28 juni 2019 op het gemeentehuis van Malle worden afgegeven tegen ontvangstbewijs (Antwerpsesteenweg 246, 2390 Malle).

Enkel bezwaren en opmerkingen die betrekking hebben op de gebieden die zijn opgenomen in het ontwerpplan kunnen worden behandeld. Opmerkingen over gronden die niet in het ontwerpplan zijn opgenomen zijn onontvankelijk en zullen niet behandeld worden in de verdere procedure.

Meer informatie over het gewestelijk RUP vind je via https://rsv.ruimtevlaanderen.be/RSV/Ruimtelijk-Structuurplan-Vlaanderen/Planningsprocessen/Landbouw-natuur-en-bos/Neteland/RUP-Omgeving-Vliegveld-Malle 

Het dossier ligt eveneens ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening van het gemeentebestuur, Nijverheidsstraat 7 in Malle.

Gepubliceerd op donderdag 2 mei 2019 11.22 u.