Retributiereglement op inname openbaar domein voor bouw- en verbouwingswerken

Artikel 1 – Er wordt een belasting geheven op de inname van het openbare domein, langer dan 8 uur, door het plaatsen van voorwerpen in het kader van bouw- en verbouwingswerken op het privé-domein.

Artikel 2 – Bij het innemen van het openbaar domein voor bouw- en verbouwingswerken dient men zich te houden aan het “algemeen gemeentelijk reglement op inname van het openbaar domein”.

Artikel 3 – Er wordt vrijstelling van belasting verleend voor de ingenomen oppervlakten in volgende gevallen:

  • inname van het openbaar domein voor bouw- of verbouwingswerken op het privé-domein korter dan één week.
  • bij het bouwen of bij werken door of voor rekening van een gewest, provincie, gemeente, openbare instelling of erkende instellingen van openbaar nut;
  • bij het bouwen van gemeenschapsvoorzieningen waarvoor een gemeentelijke toelage verleend wordt;
  • bij mobiele bouwplaatsen voor de aanleg van openbare nutsleidingen.

Artikel 4 - De retributie wordt vastgesteld per m² per dag of per begonnen m² per dag ingenomen oppervlakte van het openbaar domein. Voor de berekening van de belasting wordt de oppervlakte beschouwd van de omschreven veelhoek begrensd door enerzijds de rooilijn of ontworpen rooilijn en anderzijds de uiterste punten van de werfinrichting welke het voorwerp van de inname uitmaakt. Indien een rooilijn ontbreekt, geldt de inname vanaf de grens met de privé-eigendommen. Elke gedeelte van een vierkante meter wordt als een volle vierkante meter beschouwd.

Artikel 5 – De belasting voor de inname van het openbare domein n.a.v. bouw- en verbouwingswerken op privé-domein wordt als volgt vastgesteld: 0,50 EUR per m² per dag, met een minimum bedrag van 25 EUR.

Artikel 6 – De belasting is verschuldigd door de aanvrager van de inname van het openbare domein voor bouw- of verbouwingswerken op privé-domein, en bij ontstentenis van een aanvraag, de uitvoerder van de werken of de innemer van het openbaar domein.

Artikel 7 – De belasting is ondeelbaar en voor gans de periode verschuldigd, ongeacht de datum van aanvraag of beëindiging van de opstelling van de inname van het openbaar domein. Iedere begonnen dag wordt gerekend als een volle dag. De belasting is verschuldigd zolang de stopzetting van de inname van het openbare domein niet afgelopen is.

Artikel 8 – De aanvrager dient vooraleer men een inname van het openbaar domein realiseert op het grondgebied van de gemeente een aanvraag in te dienen conform het “algemeen gemeentelijk reglement op inname van het openbaar domein”.

Artikel 9 – Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte, wordt de belastingsplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.

Artikel 10 – De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het dienstjaar.

Artikel 11 – Het gemeentebestuur is te allen tijde gerechtigd controle uit te oefenen met het oog op een correcte toepassing van deze reglementering.

Artikel 12 – De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in de gelijknamige wet van 24 december 1996 zoals aangevuld en gewijzigd door de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen en latere invullingen en het uitvoeringsbesluit ter zake.