Publieke inspraak over het plan-MER voor de Stroomgebied-beheerplannen 2022-2027

Binnen twee jaar zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen voor de Schelde en de Maas vaststellen voor de periode 2022-2027. Daarin staan onder meer acties voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte. Ook jij kan hieromtrent acties en ideeën formuleren.

Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbe­heerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststel­len. De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersyste­men en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Vanaf 19 april tot en met 18 juni kan je de kennisge­vingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kan de milieueffecten aange­ven die volgens jou moeten worden onderzocht en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.

De nota kan je downloaden via de website voor openbare onderzoeken van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) (www.volvanwater.be) en via de website www.mervlaanderen.be. Je kan de nota ook inkijken op het departement ruimte & wonen, Nijverheidsstraat 7 (tijdens de openingsuren).

Tot en met 18 juni kan je je opmerkingen indienen. Je doet dit bij voorkeur:

  • via brief gericht aan het Departement Omgeving, Dienst Mer, Plan-MER Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
  • via e-mail aan de dienst Mer naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Plan-MER Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259)’ in de titel);

 Meer informatie over milieueffectrapportage vind je op www.mervlaanderen.be of via het gratis nummer 1700.

 

 

 

 

 

Gepubliceerd op dinsdag 23 april 2019 16.44 u.