Machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (leurkaart)

Je oefent een ambulante activiteit uit als je buiten jouw vaste vestigingsplaats(en) producten of diensten verkoopt aan consumenten. Voorbeelden zijn de huis-aan-huisverkoop en de verkoop op evenementen, op de openbare weg of op openbare markten. Als je op die manier jouw producten of diensten aan de man wilt brengen, heb je daar in veel gevallen een 'machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten', ook wel een leurkaart genoemd, voor nodig.
Of je daadwerkelijk een machtiging nodig hebt, hangt af van jouw statuut (handelaar, vereniging, particulier), het type van verkoop (commercieel of niet) en de plaats van verkoop (bijvoorbeeld openbare weg of homeparty).

Voorwaarden

Er zijn drie soorten leurkaarten.

 • De machtiging als werkgever
  Ze wordt afgegeven op naam van de natuurlijke persoon die de ambulante activiteit uitoefent. Het kan ook op naam van een vennootschap, via minstens één zaakvoerder of bestuurder.
 • De machtiging als aangestelde A
  Ze wordt afgegeven op naam van de onderneming, de natuurlijke persoon of de vennootschap die de ambulante activiteit uitoefent. Ze kan uitgewisseld worden tussen verschillende aangestelden (zelfstandige helpers, werknemers, uitzendkrachten, jobstudenten ...) Met deze machtiging kan je ambulante activiteiten uitoefenen op alle toegestane plaatsen behalve bij de consument thuis.
 • De machtiging als aangestelde B
  Ze wordt afgegeven op naam van één persoon (de aangestelde). Met deze machtiging kan je ambulante activiteiten uitoefenen op alle toegestane plaatsen, ook bij de consument thuis.

Je kan een leurkaart aanvragen als je:

 • onderdaan bent van een land van de Europese Economische Ruimte (EU uitgebreid met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) of op een andere manier vrijgesteld bent van de nodige beroeps- of arbeidskaart
 • in het geval van een machtiging als aangestelde A onderdaan bent van een land buiten de Europese Economische Ruimte en een beroepskaart of een arbeidskaart hebt, naargelang je jouw ambulante activiteit als zelfstandige of als loontrekkende uitoefent
 • voor de machtiging als werkgever voldoet aan de kennis van het bedrijfsbeheer
 • een getuigschrift van goed zedelijk gedrag kan voorleggen als de ambulante activiteit bij de consument plaatsvindt (huis-aan-huisverkoop).

Ter bescherming van de consument is de ambulante handel maar op bepaalde plaatsen en tijdens bepaalde manifestaties toegestaan. Een oplijsting vind je op de website.

De verkoop bij consument thuis mag alleen tussen 8 uur en 20 uur. Bovendien mag de totale waarde van de producten of diensten die aan huis verkocht worden, in principe niet hoger liggen dan 250 euro per consument, tenzij in enkele specifieke gevallen. Ten slotte mogen sommige producten niet huis-aan-huis verkocht worden, zoals wapens en munitie of geneesmiddelen. Alle precieze voorwaarden vind je op de website.

Procedure

Je vraagt de leurkaart aan bij een ondernemingsloket naar keuze. Het ondernemingsloket ontvangt de aanvragen, controleert de toekenningsvoorwaarden en geeft of weigert de machtiging. Bij de ontvangst van jouw machtiging word je als handelaar automatisch ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
De ondernemingsloketten geven alleen nog elektronische leurkaarten uit, in de vorm van een plastic badge. De oude papieren versies zijn niet meer geldig.

Bedrag

 • De machtiging ambulante handel als werkgever kost 150 euro.
 • De machtiging als aangestelde A en B kost 100 euro.