Verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds

Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan elk jaar een korting krijgen op de verwarmingsfactuur van het Sociaal Verwarmingsfonds.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een tussenkomst als je behoort tot een van de onderstaande categorieën.

 • Categorie 1: personen met recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
 • Categorie 2: personen met een laag inkomen, wat betekent dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van jouw huishouden lager is dan of gelijk aan 19.566,25 euro vermeerderd met 3.622,24 euro per persoon ten laste
 • Categorie 3: personen met schuldoverlast die in een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling zitten én de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Je kan een tegemoetkoming krijgen in jouw factuur voor deze brandstoffen:

 • huisbrandolie (mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis)
 • verwarmingspetroleum (type c) aan de pomp
 • bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheden (in een propaangastank, niet in flessen)

Het Fonds komt dus niet tussen voor

 • elektrische verwarming
 • aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
 • propaangas in gasflessen
 • butaangas in gasflessen

Procedure

Neem binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof contact op met onze sociale dienst.

De sociale dienst zal onder meer:

 • nagaan of je voldoet aan de voorwaarden
 • nakijken of het leveringsadres dat op de factuur staat hetzelfde is als het adres waar je gewoonlijk verblijft
 • enkele documenten opvragen.

Er zal geen inkomensonderzoek gebeuren als het huishouden bestaat uit een alleenwonende persoon (met of zonder kinderen ten laste) met een RVV-statuut of als alle leden van het huishouden een RVV-statuut hebben.

Bedrag

 • Het Fonds komt voor maximaal 1500 liter per verwarmingsperiode en per huishouden tussen
 • Voor wie zich verwarmt met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van 210 euro. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage
 • Voor de in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter. Het bedrag is afhankelijk van de prijs van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst. De toelage per huishouden is maximaal 300 euro

Uitzonderingen

De maatregel is bedoeld voor mensen die zelf de gevolgen van de prijsstijgingen ondervinden.
Er wordt daarom geen toelage toegekend aan personen die verblijven in:

 • een woonzorgcentrum (rusthuis)
 • een opvanghuis
 • of een ziekenhuis