Kapmachtiging

Wie bomen wil vellen, moet in de meeste gevallen een vergunning aanvragen. De wetgeving is redelijk complex. De procedure die je moet volgen hangt af van de plaats waar de bomen zich bevinden. Informeer je bij de dienst leefmilieu zodat je zeker juist te werk gaat.

De regelgeving lees je alvast hier: 

1. Het gemeentelijk kapreglement is van toepassing op het vellen van bomen die op 1,50 meter hoogte een stamomtrek hebben van 50 cm, of hoger zijn dan vijf meter. Een uitzondering vormen fruitbomen: hiervoor heb je geen vergunning nodig.

Ook voor zieke of dode bomen moet een vergunning aangevraagd te worden. Bomen opzettelijk schaden, vernielen, abnormaal snoeien,… staat gelijk aan vellen. Normale snoeiwerken worden niet gelijkgesteld met vellen. Als er heraanplanting werd opgelegd, mogen deze bomen uiteraard niet verwijderd worden, ook al zijn het nog geen hoogstammigen.

Onderaan deze pagina vind je het aanvraagformulier. Dit formulier kan je eveneens verkrijgen bij de dienst leefmilieu.

Klik op onderstaande link als je het gemeentelijk kapreglement wil raadplegen. Het maakt deel uit van het algemeen politiereglement van de gemeente Malle. Je leest het vanaf pagina 33 onder de titel 'vellen van hoogstammige bomen kapreglement'.

Link naar gemeentelijk kapreglement

2. Bosdecreet . Wanneer de bomen zich in een bos bevinden is het Bosdecreet van toepassing. Je moet dan een aanvraag richten aan het Agentschap voor Natuur en Bos. Neem contact op met de dienst Leefmilieu voor meer toelichting. De kapmachtiging wordt aangevraagd met een aanvraagformulier (docx) bij de provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). opgelet: De term bos is sneller van toepassing dan men vaak denkt, en kan bovendien ook van toepassing zijn in agrarisch-, woon- of industriegebied. Ook in geval van zieke of dode bomen dient een vergunning aangevraagd te worden.

3. Een omgevingsvergunning (vervangt de vroegere bouwvergunning) is nodig voor:

  • Het rooien van bomen, die op 1 meter hoogte een stamomtrek van 1 meter hebben en die op meer dan 15 meter van een vergunde woning, landbouwbedrijfswoning, landbouwbedrijfsgebouw, bedrijfsgebouw of bedrijfswoning staan. Opgelet: Indien de bomen niet in woongebied, agrarisch gebied of industriegebied staan moet er ook binnen de 15 meter een omgevingsvergunning gevraagd worden. De vrijstelling van vergunningsplicht binnen de 15 meter geldt dus niet in bv. woonparkgebied of zone voor openbaar nut.
  • Het rooien van bomen noodzakelijk voor de uitvoering van werken, waarvoor een omgevingsvergunning vereist is. Bij realisatie van een woning, uitbreiding van een gebouw, een garage,... kunnen bomen in de weg staan. De aanvraag tot het rooien van de bomen wordt in dat geval samen met de omgevingsvergunning behandeld. Logisch, want de noodzaak om bomen te rooien is er pas wanneer de omgevingsvergunning verleend wordt.
  • Er is geen omgevingsvergunning vereist voor het vellen van alleenstaande hoogstammige bomen of van enkele bomen in lijnverband omwille van acuut gevaar en na voorafgaandelijke schriftelijke instemming van het Agentschap voor Natuur en Bos.

4. Natuurdecreet. In bepaalde gebieden zal voor het aanbrengen van wijzigingen aan kleine landschapselementen (bv. bomenrij, houtkant, poel, historisch grasland) een natuurvergunning vereist zijn. Het gaat hier over groen-, park- en bosgebieden, agrarisch gebied en vogel- en habitatrichtlijngebieden. In dat geval vraag je een omgevingsvergunning met vegetatiewijziging aan.
Indien de vegetatiewijziging ook vergunningsplichtig is gesteld als stedenbouwkundige handeling, dan zal de omgevingsvergunning zowel een vegetatiewijziging als stedenbouwkundige handeling inhouden. Dit kan dus bijvoorbeeld het geval zijn bij het vellen van een hoogstammige bomenrij in agrarisch gebied.

Regelgeving

Bosdecreet van 13 juni 1990, artikel 50 (voor openbare bossen) en artikel 81 (voor privé-bossen).