GRUP Hooybergh

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Hooybergh' is opgemaakt voor het terrein tussen de Nijverheidsstraat, Antwerpsteenweg, Den Brekel en de bestaande industriezone De Schaaf - Delften. Dit terrein is bestemd als agrarisch gebied volgens het gewestplan. Het RUP heft deze bestemming op en geeft het eigendom een nieuwe bestemming voor onder meer lokaal en regionaal bedrijventerrein, zone voor kantoren, openbare groene ruimte en reservatiegebied. De nieuwe industriezone voorziet een oppervlakte van 3,6 ha voor lokale bedrijven en 1,7 ha voor regionale bedrijven. Lokale bedrijven zijn bedrijven met een ruimtebehoefte kleiner dan 5.000 m², regionale bedrijven hebben een ruimtebehoefte groter dan 5.000 m². Verder komt er ca. 3.300 m² voor kantoren, is er ca. 4.500 m² bufferzone, 2 ha openbare groene ruimte en 1,7 ha openbare wegenis.

Het plan werd definitief aanvaard door de gemeenteraad van Malle op 29 april 2013, maar werd in een volgende fase van de procedure, op 27 juni 2013, geweigerd door de deputatie. Daarom werd het plan heroverwogen en aangepast. Op 16 november 2016 werd er opnieuw een plenaire vergadering georganiseerd. Op basis van de opmerkingen van de betrokken adviesinstanties, werd er een nieuw ontwerp opgemaakt.

Dit ontwerp werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van 27 augustus 2018.

Het openbaar onderzoek loopt van 17 september 2018 tot en met 15 november 2018. Opmerkingen op het voorlopig vastgestelde RUP kunnen volgens de modaliteiten van het openbaar onderzoek worden bezorgd aan de GECORO van gemeente Malle.

Het RUP ligt voor iedereen ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening, Nijverheidsstraat 7 in Malle en kan ook via onderstaande bijlagen geraadpleegd worden.

Na het openbaar onderzoek dient de GECORO de ingediende bezwaren, opmerkingen en adviezen verwerken.

Vervolgens kan het gebundelde advies van de GECORO voorgelegd worden aan de gemeenteraad, ter definitieve vaststelling van het RUP, met het oog op het in werking treden ervan.