Gemeentelijk RUP Hooybergh

De gemeenteraad van Malle keurde op 27 juni het RUP Hooyberg goed. Het RUP voorziet in de nodige ontwikkeling van extra KMO-zone. Grote bedrijven vertrekken immers uit Malle omdat ze niet beschikken over uitbreidingsmogelijkheden. Het goedgekeurde RUP zorgt ook voor meer lokale tewerkstelling. Malle is dan ook een gemeente waar rust en bedrijvigheid samengaan. 

Het RUP Hooyberg is opgemaakt voor het terrein tussen de Nijverheidsstraat, Antwerpsesteenweg, Den Brekel en de bestaande industriezone De Schaaf-Delften. Dit terrein is bestemd als agrarisch gebied volgens het gewestplan. Het goedgekeurde RUP heft deze bestemming op en geeft de gronden een nieuwe invulling. De nieuwe industriezone heeft een oppervlakte van 3,6 hectare voor lokale bedrijven en 1,7 hectare voor regionale bedrijven. Lokale bedrijven zijn bedrijven met een ruimtebehoefte kleiner dan 5.000 m². Regionale bedrijven hebben een ruimtebehoefte groter dan 5.000 m². Er is ook ongeveer 3.300 m² voor kantoren en 1,7 hectare voor openbare wegenis. Malle is geselecteerd als economisch knooppunt waar bijkomende bedrijventerreinen nodig zijn. 

Dit plan werd op de gemeenteraad van augustus 2018 voorlopig vastgesteld. Daarna liep er een openbaar onderzoek. Normaal moest het RUP Hooyberg definitief worden vastgesteld op de gemeenteraad van april 2019, maar er was bijkomend onderzoek nodig naar de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen. Zij zijn immers kwetsbaar door de ontwikkeling van het terrein. De beslissingstermijn werd daarom verlengd tot einde juni 2019. 

Het onderzoek wees uit dat we voorzichtig moeten handelen. Een boskap kan enkel als de zomerkolonies uiteenvallen: na de zomer en voor de winterslaap in de maanden september en oktober. Voor de ingrepen gebeuren, moet een vleermuisdeskundige twee weken vooraf de omgeving screenen op de aanwezigheid van vleermuizen. Als de deskundige vleermuizen vindt, moeten de bomen worden aangeduid en mogen ze niet gekapt worden. Er wordt op dat moment ook een perimeter vastgesteld die wordt gevrijwaard. Als er bij het vellen van de bomen toch nog een vleermuis wordt gevonden in winterslaap, zetten we de kap onmiddellijk stop. De diertjes worden voorzichtig gevangen en aan een dier- of vogelopvangcentrum bezorgd. 

Tot slot zorgt het RUP Hooyberg ervoor dat we een modern recyclagepark kunnen uitbouwen. Het gemeentelijk recyclagepark is verouderd en de huidige locatie is te klein voor de invoering van het DIFTAR-systeem. DIFTAR betekent geDIFferentieerd TARief. Iedereen betaalt in functie van het soort en de hoeveelheid afval volgens het principe: wie minder afval produceert, betaalt ook minder. Kers op de taart: onze inwoners hebben dan ook toegang tot alle recyclageparken van de regio. 

Het RUP treedt in werking na publicatie in het Belgisch Staatsblad, wat rond de zomer van 2019 wordt voorzien.