Gemeente formuleert visie mobiliteitsplan

Tijdens de collegezitting van maandag 25 februari keurde het gemeentebestuur de mobiliteitsvisie goed. De visie is gebaseerd op het bestuursakkoord. Het vormt de basis voor het verdere traject en leidt uiteindelijk tot een volledig vernieuwd mobiliteitsplan.

Bij de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan gaat de gemeente Malle niet over een nacht ijs. Het gemeentebestuur gaf aan studiebureau Arcadis de opdracht om grondig onderzoek te voeren naar de huidige mobiliteit en verkeersveiligheid in Malle. De opmaak van een mobiliteitsplan kunnen we als gemeentebestuur echter niet alleen. Mobiliteit en verkeersveiligheid zijn immers een zaak van alle Mallenaren. Zij verplaatsen zich dagelijks door onze gemeente. Tijdens de opmaak van het plan is het dan ook onze ambitie om elke inwoner te betrekken in een participatietraject. Zo bouwen we samen aan het mobiliteitsverhaal van Malle.

De visie toegelicht
In de gemeente Malle zijn er veel verenigingen, scholen, zorginstellingen, bedrijven en toeristische aantrekkingskracht. De veelheid van mobiliteitsbewegingen vraagt om een integrale aanpak. Malle moet immers leefbaar en bereikbaar zijn en blijven.

De kwetsbare weggebruikers staan bovenaan de mobiliteitsladder. Veilige en comfortabele voet- en fietspaden zijn dan ook onze grootste prioriteit. We besteden bijzondere aandacht aan de veiligheid rond schoolomgevingen.

We werken aan de verkeersdoorstroom van alle mobiliteitsgebruikers op de grote verkeersassen en we nemen maatregelen om de verkeersdrukte en het sluipverkeer in de woonwijken te beperken. Een kwalitatieve omleidingsweg moet de kern van Oostmalle ontlasten en de veiligheid van de kwetsbare weggebruikers verbeteren.

De gemeentelijke visie rond mobiliteit stopt echter niet aan de gemeentegrenzen. Malle ligt op een druk verkeerskruispunt door de kruising van gewestwegen. Op de horizontale as (N12) ligt Malle tussen de centrumsteden Antwerpen en Turnhout. De verticale assen Herentals – Brecht (N153) en Lier – Hoogstraten (N14) zijn ook drukke verkeersaders. De mobiliteit in Malle wordt voor een groot deel bepaald door het Vlaams gewest, maar we kijken er met stip op toe dat de prioriteiten van Malle hoog op de Vlaamse agenda worden geplaatst.

Het nieuwe mobiliteitsverhaal houdt ten slotte ook rekening met de huidige milieu- en klimaatuitdagingen. Elke verplaatsing heeft immers een impact op de maatschappij en de omgeving. In het mobiliteitsplan zoeken we naar de juiste balans tussen de sociale, economische en ecologische aspecten van mobiliteit.

Opmaak mobiliteitsplan in drie fasen
De visie is een eerste stap richting een strategische langetermijnvisie op mobiliteit in onze gemeente. Het mobiliteitsplan wordt opgemaakt in drie fasen:

  • Fase 1: oriëntatienota
    In deze fase maken we een inventaris en een synthese van de bestaande plannen en studies, krijgen we inzicht in de visies van de verschillende actoren, omschrijven we de huidige mobiliteitsproblemen en stellen we een definiëring op van het verdere onderzoek. We bevinden ons momenteel in fase 1 en de visie wordt opgenomen in de oriëntatienota.
  • Fase 2: Synthesenota
    In de tweede fase wordt het plan opgebouwd. Daarvoor doen we eerst noodzakelijk aanvullend onderzoek. Op basis van die resultaten zullen we in de synthesenota een trendscenario en één of meerdere alternatieve ontwikkelingsscenario's gericht op duurzame mobiliteit uitwerken en evalueren.
  • Fase 3: Beleidsplan
    In de derde en laatste fase wordt het feitelijke mobiliteitsplan opgesteld, zoals gedefinieerd in het Mobiliteitsdecreet. Uit de scenario's wordt een keuze gemaakt. Die keuze wordt geconcretiseerd in het mobiliteitsplan waarin de krachtlijnen van de werkdomeinen staan en de verantwoordelijkheden van de beleidsactoren. De maatregelen die uitvoering moeten geven aan het mobiliteitsplan, worden in een actieplan opgenomen. De acties worden gerangschikt volgens prioriteit en tijdspanne.

Voor de opmaak van het mobiliteitsplan schakelt de gemeente Malle het extern studiebureau Arcadis in voor ondersteuning. Concrete informatie over het participatietraject lees je in de Malse Courant, op de gemeentelijke website en via de Facebookpagina van Malle.

Gepubliceerd op donderdag 28 februari 2019 9.05 u.