Geluid, geur, stof en licht

Milieuhinder is een onaangenaam zintuiglijk gevoel dat zich voordoet als gevolg van een verstoring van het milieu. Kenmerkend is het lokale, maar direct merkbare karakter ervan. Dit is typisch het geval bij geluidshinder, geurhinder, hinder van grof stof, roet of rook, een overmaat aan kunstlicht en trillingshinder.

Heel wat objectieve, maar vaak ook subjectieve factoren zullen uitmaken of iemand al dan niet gehinderd wordt. In ernstige hindersituaties kan dit leiden tot lichamelijke ongemakken, slaapverstoring, gezondheidsklachten, de waardedaling van woningen of aantasting van materiële goederen.

Afhankelijk van het zintuig dat geprikkeld wordt, spreekt men van:

Hinder door buren en/of particulieren

Het is altijd beter zelf met je buur te bemiddelen en pas in 2de instantie beroep te doen op derden. Soms zijn mensen er zich niet van bewust dat ze overlast veroorzaken, omdat niemand hen dit heeft verteld. Maak afspraken met je buur.

Meer informatie vind je hier.

Wanneer je onderling niet tot een oplossing komt, kan je overwegen een beroep te doen op de overheid. Dit hangt natuurlijk af van de ernst van de feiten. Ook het vredegerecht kan een optie zijn.

Hinder door bedrijven

Alle Vlarem ingedeelde bedrijven moeten steeds voldoen aan diverse normen en voorwaarden. Er zijn algemene voorwaarden van kracht, tevens sectorale voorwaarden (afhankelijk van het soort bedrijf) en bijzondere voorwaarden (extra voorwaarden opgelegd door de overheid). 

Bij hinder door een bedrijf uit jouw buurt, kan je contact opnemen met de dienst leefmilieu.

Concrete aanspreekpunten voor specifieke klachten

Voor allerlei vragen over milieuhinder (waterverontreiniging, geurhinder, geluidshinder,…), activiteiten van bedrijven kan je terecht bij de dienst leefmilieu. Als je weet dat het over een bedrijf gaat dat ingedeeld is in de eerste klasse van Vlarem dan kan je ook contact opnemen met de Vlaamse Milieu-inspectie. Voor het merendeel van de overige bedrijven is de gemeente bevoegd.

Bodemverontreiniging: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

Uitrijden van mest: De Vlaamse Milieumaatschappij, Mestbank

Waterlopen: Je kan melding maken via http://www.meldpuntwaterlopen.be/ wanneer er problemen zijn met waterlopen. Het kan hierbij gaan over afval, omgevallen bomen, woekerende planten, verzakkingen, een verhoogd waterpeil, ... . In noodgevallen, bijvoorbeeld bij wateroverlast, belt u de brandweer.

Gezondheidsklachten die in verband staan met hinderlijke inrichtingen kan je melden aan: afdeling Toezicht Volksgezondheid van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Website: www.zorg-en-gezondheid.be