GECORO 2019-2024: stel je kandidaat

De GEmeentelijke COmmissie Ruimtelijke Ordening is de gemeentelijke adviesraad voor het ruimtelijk beleid. Sinds 2002 adviseert de GECORO de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen bij zowat alle ontwikkelingen die met ruimtelijke ordening te maken hebben.

Denk bijvoorbeeld aan grote stedenbouwkundige projecten, zoals de toekomstige dorpskernvernieuwing van Westmalle, verkavelingen, stedenbouwkundige verordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s), het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS), masterplannen,...

Bij aanvang van elke nieuwe legislatuur, wordt er een nieuwe GECORO samengesteld. De adviesraad bestaat uit een groep mensen uit Malle die vanuit verschillende invalshoeken ruimtelijke projecten beoordelen. Zo zijn er bijvoorbeeld professionelen, zoals architecten, maar ook vertegenwoordigers vanuit milieu- en natuurverenigingen, socio-culturele verenigingen, de senioren- of jeugdraad, werkgeversverenigingen, de middenstand, landbouw,...

Heb jij altijd willen weten hoe een GECORO werkt en hoe grote projecten in onze gemeente vorm krijgen? Heb je zelf een uitgesproken visie of mening over hoe onze gemeente kan evolueren? Meer zelfs, heb jij de ambitie om hier een steentje in bij te dragen en zo de ruimtelijke kwaliteit van onze gemeente te versterken?

Dan kan jij jezelf kandidaat stellen als lid van de GECORO van Malle. Dit kan per e-mail via ruimtelijkeordening@malle.be of per brief gericht aan de vaste secretaris van de GECORO,
Hans Van der Heyden, Antwerpsesteenweg 246, 2390 Malle.

Stel je kandidaat voor 15 februari 2019.

Gepubliceerd op vrijdag 1 februari 2019 11 u.