Fietsverbindingen

Algemene info

Je hebt misschien al gemerkt dat sommige fietsverbindingen in onze gemeente werden aangepast.

Gemeente Malle heeft een proefproject opgestart, waarvoor enkele fietsverbindingen uitgekozen werden.Tijdens de proefperiode wordt er geëvalueerd en eventueel bijgestuurd waar nodig. Bemerkingen van gebruikers worden meegenomen in de evaluatie. Daarna kunnen we overgaan tot het aanpassen van alle fietsverbindingen in heel de gemeente en dit op een uniforme manier.

Het doel is natuurlijk het verbeteren van de veiligheid van de zwakke weggebruiker. Hiervoor volgen we de aanbevelingen uit het vademecum fietsverbindingen. De belangrijkste zaken hieruit zijn:

  • het wegwerken van oneffenheden zoals drempels, straatkolken, goten, ...
  • het plaatsen van fietsvriendelijke paaltjes waar nodig

Er werd eerst een rondgang gedaan voor de fietsverbindingen in de hele gemeente en aan de hand daarvan werd een inventaris opgemaakt. De gemeentelijke dienst openbare werken zorgt voor het aanpassen en herstellen van de oneffenheden. Paaltjes, beugels of andere obstakels worden vaak gebruikt voor het weren van gemotoriseerd verkeer of het aanduiden van een gevaarlijke situatie, maar slecht geplaatst, zijn ze vaak een belangrijke oorzaak van eenzijdige fietsongevallen. Ze kunnen zelfs een permanente hinder voor de fietser betekenen. Ze zijn vaak slecht zichtbaar, zeker in het donker.

Bij het aanbrengen van hindernissen op het fietspad moet de wegbeheerder de vraag te stellen of het goed is om elke fietser te hinderen en in gevaar te brengen en dit enkel om een uitzonderlijk voertuig te weren. Enkel waar het absoluut noodzakelijk is worden nog paaltjes geplaatst en dan onder volgende voorwaarden: 

  • paaltjes moeten fietsveilig zijn: flexibel, goed zichtbaar en maximaal 80cm hoog (zodat het stuur van de meeste fietsers het paaltje niet raakt)
  • de afstand tussen de paaltjes moet minstens 1,60m zijn (er wordt dus enkel rekening gehouden met vrije doorgang, niet met symmetrie)
  • vanaf een kruispunt of bocht moet minstens 10m en liefst 15m afstand zijn tot het paaltje
  • fietspaaltjes worden waar mogelijk ruim op voorhand voorzien van de nodige signalisatie op de weg, deze moet minimum 10m en waar mogelijk 15m voor de paaltjes starten en de fietsers langs de paaltjes leiden, aldus moet er minimaal 30cm afstand zijn tussen de paaltjes en de buitenkant van de markering
  • ter hoogte van de kruispunten moet er maximaal zichtbaarheid gegeven worden, volgens politiereglement is dit tot 5m van de rand een maximale hoogte van 75cm
  • fietsbeugels worden overal verwijderd
  • waar het fietspad uitkomt op een gevaarlijke situatie, worden waar mogelijk haaientanden voorzien
  • waar de fietsverbinding mogelijk voor verwarring zorgt, worden verkeersborden geplaatst