Bronbemalingen bij werven

Wat moet je weten?

  • Een melding indienen of vergunning aanvragen is altijd verplicht. Hierover lees je meer op https://www.omgevingsloket.be/.
  • De meeste aanvragen dien je in bij het gemeentebestuur. Je mag pas starten met de werken na het doorlopen van de meldings- of vergunningsprocedure.
  • Er worden voorwaarden opgelegd. Hierover lees je meer op deze pagina, in het document ‘beleidsplan bronbemalingen bij werven’.
  • Welke gegevens moeten in het aanvraagdossier? Dit hangt af van de complexiteit van de bemaling. Duur, diepte en debiet zijn in elk geval essentieel. Je moet ook een duidelijk uitvoeringsplan bezorgen. Hierop moet je de bestaande en de geplande verharde oppervlakte aanduiden.
  • Grondwaterwinningen hebben een impact op de omgeving. Maak gebruik van rekentool van VMM en voeg het resultaat ervan bij je aanvraag: https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling/berekening-bemaling-v1-0.xlsm/view

Beleidskader gemeentebestuur

Grondwater oppompen veroorzaakt verdroging. Het lozen van grondwater in riolen, grachten of waterlopen belast de infrastructuur en kan mee aanleiding geven voor overlast.

Wie grondwater oppompt moet meestal een vergunning aanvragen. Dat is ook het geval bij bouwwerken. Ondanks het tijdelijk karakter is de impact op het leefmilieu vaak erg groot. Bomen kunnen bijvoorbeeld afsterven als gevolg van verdroging. Bovendien kiezen sommige aannemers er nog vaak voor om het water te lozen in de riolering. Dat betekent dan weer een bijkomende belasting voor het rioleringsnetwerk en de waterzuiveringsinfrastructuur.

Het gemeentebestuur legde op 25 mei 2021 een beleidskader vast, als aanvulling op de milieuwetgeving Vlarem. In elke vergunning of melding worden specifieke voorwaarden opgelegd om impact van een grondwaterwinning te beperken. Hieronder lees je de belangrijkste items:

  • Elektrische pompen worden standaard. Ze vervangen daarmee de vervuilende en luidruchtige dieselpompen.
  • Bomen en vegetatie in de omgeving moeten beschermd worden. Bij een tekort aan water kan het noodzakelijk zijn een retourbemaling te voorzien. Via bijvoorbeeld druppelbevloeiing kan verdere uitdroging van de bodem vermeden worden.
  • In het grondwater zit veel zand. Dit zorgt stroomafwaarts voor dichtslibbing en dus mogelijk wateroverlast. Een zandvang of zandfilter wordt daarom verplicht.
  • Wanneer het kan, is infiltratie op eigen terrein verplicht. Zo kan er worden opgelegd om een tijdelijk infiltratiegreppel te graven, op voldoende afstand van de bouwput. Water dat niet op eigen terrein kan infiltreren moet geloosd worden in een baangracht of waterloop, ookal betekent dit dat de afvoerdarm over langere afstand moet lopen. Eventueel kan er ook geloosd worden in een riolering voor regenwater: dit water komt immers toch in een waterloop terecht. Lozingen in de riolering voor vuil water worden slechts toegestaan als het écht niet anders kan.
  • Hergebruik van water is niet vanzelfsprekend maar moet aangemoedigd worden. Bij grotere werven in de zomer zal dit verplicht worden. Concreet moet er tegen de straatzijde een aftappunt worden voorzien. Buurtbewoners kunnen dit water dan bijvoorbeeld gebruiken voor de eigen tuin. Daarnaast is het ook mogelijk dat men eerst bestaande regenwaterputten vult.

De regels gelden voor alle grondwaterwinningen, al is het wel zo dat ze uitgebreider worden naarmate de bemaling omvangrijker wordt.

Algemene Vlaamse wetgeving

Meer informatie over de wetgeving vind je op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij: https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling

Het aanvragen van een vergunning of het indienen van een melding doe je via: https://www.omgevingsloket.be