Verkiezingen op 14 oktober 2018

Op zondag 14 oktober 2018 gaan we met zijn allen tussen 08.00 en 15.00 uur naar de stembus voor de gelijktijdige verkiezingen van de gemeente- en provincieraad.

In België is er stemplicht. Dat betekent dat je verplicht bent om te stemmen. De voorwaarden om je stem in Malle uit te brengen zijn:

• je bent Belg;
• je bent 18 jaar of ouder op 14 oktober 2018;
• je bent op 1 augustus 2018 ingeschreven in het bevolkingsregister van Malle;
• je bevindt je niet in een geval van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht.

Volmacht geven

In ons land is er opkomstplicht. Indien je echter niet naar het stemlokaal kan komen, kan je een andere kiezer in jouw naam laten stemmen. Je geeft die andere kiezer hiervoor een volmacht. Je hebt hiervoor het volmachtformulier nodig en het gevraagde attest waarmee je bewijst dat je niet kan gaan stemmen. Het volmachtformulier vind je terug onderaan op deze pagina.

In welke gevallen kan je een volmacht geven? 

1. Je verblijft om privéredenen tijdelijk in het buitenland (op reis, familiebezoek,...)
• Voeg een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland bij het volmachtformulier, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar je in het bevolkingsregister bent ingeschreven. Je vraagt dit attest uiterlijk op 12 oktober 2018 aan.
• Hoe bewijs je dat je op de verkiezingsdag in het buitenland bent?
1) Je kan je aanvraag staven met bewijsstukken dat je op 14 oktober 2018 om privéredenen in het buitenland verbijft (reservatie bij een reisbureau, een kopie van een hotelvoucher, een kopie van een vliegtuigticket, een bewijs van een boeking of een reservatie van een hotel of kampplaats via internet,...)
2) Je kan geen bewijzen voorleggen (je gaat bijvoorbeeld met je eigen wagen op reis, op bezoek bij familie of vrienden,...): dan leg je voor de burgemeester van je gemeente een verklaring van eed af. Hij zal je dan het attest van tijdelijk verblijf in het buitenland afleveren. Ook dit kan maar uiterlijk tot 12 oktober 2018.

2. Je bent omwille van medische redenen niet in staat om te gaan stemmen.
• voeg een medisch attest bij het volmachtformulier.

3. Je bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland. Ook de leden van je gezin of gevolg die met jou in het buitenland verblijven en die moeten gaan stemmen, kunnen een volmacht geven.
• voeg het attest van de werkgever bij het volmachtformulier. In dit attest bevestigt de werkgever dat je op 14 oktober 2018 om beroeps- of dienstredenen niet kan gaan stemmen.

4. Je bent in België, maar moet op de dag van de verkiezingen werken.
• voeg een attest van de werkgever bij het volmachtformulier. In dit attest bevestigt de werkgever dat je op 14 oktober 2018 om beroeps- of dienstredenen niet kan gaan stemmen.

5. Jij of iemand van je gezin met wie je samenwoont, oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit.
• voeg een attest bij het volmachtformulier waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven.

6. Je verkeert omwille van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming.
• voeg een attest van de directie van de strafinrichting bij het volmachtformulier.

7. Je geloofsovertuiging laat je niet toe om te gaan stemmen.
• voeg een attest van de religieuze overheid bij het volmachtformulier.

8. Je bent student en kan om studieredenen niet gaan stemmen.
• voeg een attest van de directie van je school bij het volmachtformulier.

Aan wie kan je een volmacht geven?

Je kan een volmacht geven aan iedere ander kiezer. De persoon die de volmacht krijgt, gaat dan in jouw naam stemmen. Hij/zij moet dit wel doen in het stemlokaal waar jij (de volmachtgever) moet gaan stemmen, bij het stembureau dat op jouw oproepingsbrief staat.

Wat moet de volmachtkrijger doen in het stemlokaal?

De persoon die in jouw naam stemt, geeft aan de voorzitter van het stembureau waar jij had moeten gaan stemmen de volgende documenten af:

• zijn eigen identiteitskaart;
• zijn eigen oproepingsbrief;
• jouw oproepingsbrief (de oproepingsbrief van de kiezer in wiens naam hij komt stemmen);
• volledig ingevuld volmachtformulier, ondertekend door zowel volmachtgever als volmachtkrijger;
• attest dat bewijst dat je niet naar het stemlokaal kan (medisch attest, attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, attest werkgever, attest school,...).

Wat als je liever geen volmacht geeft of te laat bent om dit nog te regelen?

Je kan aan een vriend of familielid vragen om naar het stembureau te gaan waar jij moet zijn om te stemmen en daar volgende documenten laten afgeven:
• jouw oproepingsbrief;
• het bewijs van de reden waarom je niet kan gaan stemmen;
• een brief waarin je de reden uiteenzet en die je ondertekent.

meer info: www.vlaanderenkiest.be