Referentiewerkingen

Stuurgroep kwaliteitszorg

In de stuurgroep kwaliteitszorg komen vertegenwoordigers van de verschillende disciplines samen om de kwaliteit van alle zorg die ter Bleeke aan de bewoners verleent, te bewaken. De stuurgroep vergadert driemaandelijks en is de koepel van alle andere team- en referentiegroepen. Een externe kwaliteitscoördinator zit de stuurgroep voor.

Aanmeldingen, afspraken rond procedures en tips of opmerkingen die uit de andere werkgroepen komen, worden hier besproken. Een oplossing wordt geformuleerd en doorgegeven aan de verantwoordelijke zodat nieuwe afspraken of ideeën kunnen worden toegepast in het dagelijks leven van ter Bleeke. Elke wijziging van werksystemen, zorgpaden of procedures kan pas doorgevoerd worden als deze door de stuurgroep besproken en goedgekeurd is.

Contactpersoon: Inge

Referentiewerking: Aan Tafel!

Tijdens deze viermaandelijkse werkgroep komen de huismoeders*, de animatoren, vertegenwoordigers van de keuken, het dienstencentrum en de zorgkudnigen samen. De samenstelling van het menu is één van de agendapunten, maar is niet de hoofdopdracht. In de werkgroep bespreken en nemen ze initiatieven om het samen eten in een huiselijke, aangename sfeer te laten verlopen. Het kan gaan over de bediening aan tafel, afspraken over samen eten en afruimen, de kwaliteit van de voeding en alle andere aspecten van samen eten in een grote ruimte. Ondertussen waken ze erover dat elke bewoner kan genieten van deze belangrijke momenten.

* De huismoeder is de zorgkundige, keuken- of onderhoudsmedewerker die tijdens de maaltijden over de huiselijkheid en gezelligheid waakt.

Contactpersoon: José

Mondzorg

Een gezonde mond leidt tot een gezond lichaam. De werkgroep mondzorg streeft ernaar om bewoners zich goed in hun vel te laten voelen, te laten genieten van een gevarieerde maaltijd en een fijn contact met hun medebewoners. Veel van de aspecten die het leven aangenaam maken, beginnen bij een goede mondhygiëne. Daarnaast kunnen niet verzorgde tanden ook vele lichamelijke klachten veroorzaken. Daarom is voorkomen en nauwgezet opvolgen van mondproblemen het centrale aandachtspunt van deze werkgroep.

Contactpersonen: Tinne en Katrien

Referentiewerking: Dementie

Aan deze werkgroep nemen zorgkundigen en verpleegkundigen deel, samen met een animator. Hier bespreken zij de specifieke zorg voor bewoners met dementie. Ook werken zij aangepaste activiteiten uit, met zachte stimulansen, om deze bewoners ontspannende momenten te laten beleven. Dit kan gaan om een uitstap, een activiteit op de afdeling of andere verwenmomenten. Soms koopt deze werkgroep materiaal zodat ze specifiek kunnen werken met personen met dementie om hun levenskwaliteit te bevorderen.

Contactpersonen: Ria en Tinne 

Referentiewerking: Diabetes en wondzorg

Gezonde en evenwichtige voeding is de basis om je goed te voelen. Het woonzorgcentrum besteedt hier veel aandacht aan, want niet alle voeding is goed voor iedereen. De werkgroep diabetes wil de bewoners met diabetes laten genieten van de maaltijdmomenten, speciale fruitdagen, feestjes en uitstappen, rekening houdend met hun suikerpeil en het risico op mogelijke complicaties.

In de wondzorg geldt: beter voorkomen dan genezen. De werkgroep waakt in ter Bleeke over een goede wondpreventie. De werkgroep ziet erop toe dat elk type wonde op de juiste manier wordt behandeld. Hiervoor ontwikkelen ze wondzorgprotocols die de verpleegkundigen als hulpmiddel kunnen gebruiken bij de behandeling van wonden, op basis van de actuele kennis van wondzorg.

Contactpersonen: Marlies (diabetes) of Marina (wondzorg)

Referentiewerking: Zorghouding

Deze werkgroep werd het meest recent in het leven geroepen en bestaat uit verpleegkundigen, zorgkundigen en een animator. Zorgen voor en verzorgd worden staan centraal in het leven in een woonzorgcentrum. De medewerkers van ter Bleeke blijven erover waken dat dit geen routine wordt en dat bij elke bewoner zo veel mogelijk rekening wordt houden met zijn of haar specifieke noden en wensen.

De opdracht van deze werkgroep is om ervoor te zorgen dat de medewerkers in al hun handelen vertrekken vanuit een warme en respectvolle houding. Ze willen hierbij voldoende ruimte laten voor de eigenheid en de persoonlijke voorkeuren van de bewoners. Zorg vanuit het hart waar de bewoner zich goed bij voelt, daar gaan ze voor.

Contactpersonen: Iwona en Katleen

Referentiewerking: Palliatieve zorgen

De medewerkers in deze werkgroep streven ernaar optimale zorg te bieden aan de bewoner en zijn of haar familie als sterven nabij is. Dit kan gaan van het verhogen van comfort van deze bewoner tot het bieden van een luisterend oor voor familie en een steun voor beiden in moeilijke tijden. Tijd geven, rust vinden, een warme houding en een open geest om de mensen te begeleiden in deze moeilijke levensfase zijn de sleutelwoorden waarmee de werkgroep aan een menselijk levenseinde van de bewoner werkt. Het uiteindelijke doel is immers om op een zo zacht en humaan mogelijke manier afscheid te kunnen nemen van de palliatieve bewoner.

Contactpersoon: Evy