Cultuurbeleidsplan 2008-2013

Sinds 1 januari 2002 is het cultuurdecreet van kracht, met als titel: “voor het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid.” Het is een zeer uitgebreid decreet, waarin ook alle richtlijnen zijn opgenomen voor de bibliotheken, de cultuurcentra, … Je kan het opvragen bij onze dienst cultuur of raadplegen op www.cultuurlokaal.be.

De opmaak van een zesjaarlijks gemeentelijk cultuurbeleidsplan zit vervat in het decreet. Cultuurbeleidsplanning is een kans voor de gemeente om een grondige denkoefening op langere termijn te maken omtrent cultuur en cultuurleven in de eigen gemeente. Hoe wil de gemeente haar intenties vertalen? Hoe wil ze deze doelstellingen sturen? Hoe wil ze dat concreet aanpakken voor de komende jaren? De bedoeling is dat iedereen die in onze gemeente met cultuur bezig is, meedenkt rond het te voeren beleid en samen doelstellingen opstelt voor het geheel.

Een cultuurbeleidsplan maakt met andere woorden duidelijk waar we naartoe willen of wat de gewenste situatie is op sociocultureel vlak. Het verplicht ons om verder te kijken dan een werkjaar en vanuit een langetermijnvisie te werken. 

Download hier het cultuurbeleidsplan 2008-2013.
Contactgegevens
Dienst cultuur
Sint-Jozeflei 26
2390 Malle

Luc Van Roy
tel. 03 312 33 75
email cultuur@malle.be

Nuttige links


Gemeente Malle
Antwerpsesteenweg 246
2390 Malle
tel: 03-310.05.11
fax: 03-311.71.70
info@malle.be