Blijf op de hoogte van werken

Projecten gemeente


Het overzicht hieronder toont de grote projecten omtrent
wegen en gebouwen in onze gemeente. De realisatie van deze projecten vindt
zowel op korte als op langere termijn plaats.

Onderhoudswerken 2016


Begin maart start de gemeente met de uitvoering van de zogenaamde “onderhoudswerken
2016”. Omdat de weersomstandigheden in het najaar van 2016 deze werken niet
toelieten, worden ze uitgevoerd in voorjaar 2017. De rijweg in de Heidsiebaan,
de Wijngaardstraat en de Geuzenstraat zal deels vervangen worden in het kader
van deze werken. Verder zullen de kasseien op de parking van het gemeentehuis
in Westmalle vervangen worden door asfalt. Tot slot vindt er een
onderhoudsprocedure plaats op bepaalde plaatsen in het industrieterrein, als
test voor een groter structureel onderhoud van het gehele terrein. De werken
werden aanbesteed voor ongeveer 330.000,00 EUR. 

Doortocht Oost (Hoogstraatsebaan)


De Hoogstraatsebaan (N14) zal vanaf het kruispunt met de Antwerpsesteenweg (N12)
tot aan de Smekenstraat worden heraangelegd. Er zullen veilige voet en
fietspaden komen en de toplaag van de rijweg wordt vervangen. Omdat een deel
van dit project een gewestsweg omvat, werd een samenwerkingsovereenkomst
afgesloten met het Agentschap Wegen en Verkeer, dat verantwoordelijk is voor openbare
werken en mobiliteit in het Vlaamse Gewest. Samen met dit project zal ook de
volledige omgeving rond het oud gemeentehuis worden aangepakt. De aanbestedig wordt voorzien in het najaar van 2017. De uiteindelijke uitvoering zal plaatsvinden in het voorjaar van 2018.

Buitenschilderwerken gebouwen 2017 - 2018


In grote delen van onze gemeentelijke infrastructuur is het buitenschrijnwerk vervaardigdin
hout. Dat moet regelmatig herschilderd worden om structurele schade te
voorkomen. Na een inventarisatie in het najaar van 2016 werden voor 2017 en
2018 de nodige budgetten voorzien voor deze schilderwerken. De aanbestedig was in het voorjaar 2017 en werd gegund aan Jennen uit Balen voor een totaalbedrag van 175.811,19 EUR. De uitvoering vindt plaats in de zomer van 2017 en 2018. 

Bestrijkingen 2017 - 2019


In het najaar van 2016 werd een uitgebreide inventarisatie van de toestand van de
gemeentewegen opgemaakt. Hieruit werd eenplanning opgemaakt voor de komende drie
jaar om onze gemeentewegen in goede staat te houden en waar nodig te
verbeteren. Een deel van de onderhoudswerken bestaat uit het bestrijken van
asfaltwegen. Op deze manier wordt er een nieuwe slijtlaag op de asfalt aangebracht
om de levensduur ervan te verlengen.
In het voorjaar van 2017 werd er een opdracht
uitgeschreven om de volgende drie jaar ongeveer 60.000 m² bestrijkingen per jaar te voorzien. De werken werden gegund aan Gravaubel uit Luik voor een bedrag van 3.3 EUR/m²

Stookplaatsrenovatie gemeentelijke basisschool


Twee van de bestaande verwarmingsketels van de gemeentelijke basisschool zijn
respectievelijk 25 en 30 jaar oud. Deze zullen vervangen worden door één nieuwe
stookketel.
De werken zijn gegund aan de firma deservis uit Geel voor een totaalbedrag van 53.648,97 EUR. Uitvoering is voorzien in de zomer 2017.

Riolering Jan van Renesselaan


Naar aanleiding van een private verkaveling op de hoek van de Jan van Renesselaan en
de Kievitdreef moet de verkavelaar hier gescheiden riolering aanleggen.
Gemeente Malle en Pidpa-HidroRio gaan samen met deze werken de volledige rijweg
vernieuwen en de andere huizen ook aansluiten op deze nieuwe riolering. De werken werden gegund aan de firma Rega uit malle. De uitvoering is voorzien in de zomer en het
najaar van 2017.

Restauratie St Martinuskerk fase I


De Sint-Martinuskerk is een beschermd gebouw en is momenteel in slechte staat.
In 2012 werd er een subsidieaanvraag goedgekeurd voor de eerste fase van de
herstellingswerken. Momenteel wachten we nog op de vrijgave van de subsidiebedragen.
Daarna kan de restauratie stilaan van start gaan.

Restauratie kasteel de Renesse fase 5


In 2012 werd er een subsidieaanvraag goedgekeurd voor de vijfde fase van de
restauratiewerken aan het kasteel de Renesse. In het voorjaar van 2017 werden de subsidies vrijgegeven door agentschap onroerend erfgoed waardoor het dossier terug kan opgestart worden. Uitvoering voorzien in 2018.Projecten Aquafin - Pidpa-HidroRio


De riolering in Malle is niet in gemeentelijke handen. Deze wordt beheerd door de
gespecialiseerde firma's Aquafin en Pidpa-HidroRio. Aquafin beheert daarbij enkel
de grotere verzamelcollectoren.

Om aan de opgelegde rioleringsverplichtingen te voldoen, toekomstige problemen
te voorkomen en alles in goede staat te houden worden er door deze firma's ook
grotere projecten gepland.

Rioleringsproject Schaaf - Schepersdijk (Aquafin)


Vanaf de achterkant van de Schepersdijk over de Industrieweg, Nijverheidsstraat, Schaaf,
Zwaluwenlaan, Lierselei, Sint-Laurentiuslaan en Salphensebaan gaat er een grote
verzamelcollector van Aquafin naar het zuiveringsstation aldaar gelegen. Het
debiet van deze collector zal vergroot worden om de overstortwerking naar de
waterlopen te beperken. Hierdoor zal (behalve in de industrie) de volledige rijweg
moeten vervangen worden. Het budget daarvoor bedraagt ongeveer 5 500 000,00 EUR
De werken werden gegund aan de firma DCA uit Beerse en de uitvoering vangt aan begin oktober 2017. De werken zullen ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen.

Bekijk hier de presentatie van de bewonersvergadering voor meer informatie over dit project.

Afkoppelingsproject Industrie (Pidpa-HidroRio)


Naar aanleiding van bovenstaande project van Aquafin is Pidpa-HidroRio ook gestart
met een groot afkoppelingsproject in het industrieterrein. De bedoeling is om
hier het regenwater en afvalwater gescheiden af te voeren. De werken werden gegund aan de firma DCA uit Beerse en de uitvoering vangt aan begin oktober 2017.

Bekijk hier de presentatie van de bewonersvergadering voor meer informatie over dit project.

Rioleringsproject Mostheuvellaan en omgeving (Pidpa-HidroRio)


In de Mostheuvellaan, Epicialaan, Moerdreef, Dennenlaan, Kort Dennenlaan, Acacialaan
(deel), Bremlaan en Wilgenlaan zal gescheiden riolering worden aangelegd. Het
voorontwerp wordt daarvoor opgemaakt in 2017.

Projecten Agentschap Wegen en
Verkeer (Vlaams Gewest)


In onze gemeente liggen een groot aantal gewestwegen waar
het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) beheerder van is. Vermits de werken aan
deze wegen een zeer grote impact hebben, worden deze van nabij opgevolgd door de
gemeente. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste projecten
die AWV inplant binnen onze gemeente. Omwille van de grootte van de projecten,
de techniciteit ervan en de vaak noodzakelijke onteigeningen, zijn dat vaak
projecten waar de voorbereiding vele jaren in beslag kan nemen.


Structureel onderhoud Antwerpsesteenweg Westmalle - Oostmalle


De asfaltlaag van de Antwerpsesteenweg (N12) zal vanaf
het kruispunt met de Zoerselbaan (N179) tot het kruispunt met de
Hoogstraatsebaan (N14) volledig worden vervangen. De werken zullen twee tot
drie weken in beslag nemen en worden uitgevoerd in de zomer van 2017.
Uitgebreide communicatie aangaande dit project van AWV volgt nog.

Fietspad Antwerpsesteenweg (N12) Westmalle – Sint-Antonius


Langsheen de Antwerpsesteenweg (N12) vanaf Westmalle tot Zoersel zal langs twee kanten
een gescheiden fietspad worden aangelegd. Het voorontwerp van de werkzaamheden werd
al goedgekeurd en het dossier is bij de dienst vastgoedtransacties voor het
opmaken van ramingen voor de nodige onteigeningen.

Ringweg Oostmalle fase I


Volgend op de ring van Zoersel zal fase I van de ring van Oostmalle gerealiseerd
worden. Deze vertrekt vanaf de Lierselei (N14) ter hoogte van de grens met
Zoersel, tot aan de Antwerpsesteenweg naast het Maris Stella instituut. De
trajectkeuze is goedgekeurd, het voorontwerp is in opmaak.

Fietspad Lierselei (N14) Oostmalle - Zoersel


Langsheen de Lierselei (N14), vanaf het centrum van
Oostmalle tot aan Zoersel zal ook een gescheiden fietspad worden aangelegd. Er
werd een studiebureau aangesteld. Zij zijn bezig met het opmaken van een voorontwerp.
 

Fietspad Herentalsebaan (N153) Oostmalle - Wechelderzande


Langsheen de Herentalsebaan (N153), vanaf het centrum van
Oostmalle tot aan Wechelderzande zal eveneens een gescheiden fietspad worden
aangelegd. Er werd een studiebureau aangesteld. Zij zijn bezig met het opmaken
van een voorontwerp.
Gemeente Malle
Antwerpsesteenweg 246
2390 Malle
tel: 03-310.05.11
fax: 03-311.71.70
info@malle.be