Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

CLB1 Antwerpen-Middengebied
Vestiging Zoersel
Bethaniënlei 6B, 2980 Zoersel
tel: 03 380 38 00 - fax: 03 380 38 40
e-mail: zoersel@clb-ami1.be
openingsuren: 09.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur
op donderdag tot 19.00 uur

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen en situeert daartoe de begeleiding op vier domeinen:

  • Het leren en studeren
  • De onderwijsloopbaan
  • De preventieve gezondheidszorg
  • Het psychisch en sociaal functioneren

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad.

Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en de ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Als de school aan het CLB vraagt om leerlingen te begeleiden, zal het een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de leerling vanaf twaalf jaar of de ouders van de leerling jonger dan twaalf jaar hiermee instemmen.     Ouders en leerlingen zijn echter verplicht hun medewerking te verlenen aan:

  • De begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen.
  • Collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.

Ouders en leerlingen vanaf twaalf jaar kunnen, via een aangetekend schrijven aan de directeur van het CLB, verzet aantekenen tegen het uitvoeren van een verplicht consult door een bepaalde arts van het CLB. Binnen een termijn van negentig dagen dient de persoon die verzet aantekent het verplichte consult te laten uitvoeren door een andere arts van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een arts van buiten het CLB die beschikt over het nodige bekwaamheidsbewijs. In dit laatste geval zijn de kosten ten laste van de ouders.

Indien de leerling van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB, zal het leerlingendossier 10 dagen na de inschrijving bezorgd worden door het vorige CLB aan VCLB1 Antwerpen-Middengebied. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september overgedragen. Indien de ouders of de leerlingen van 12 jaar en ouder dit niet wensen, kunnen zijn binnen een termijn van 10 dagen na de inschrijving schriftelijk verzet aantekenen bij het CLB dat de vorige school begeleidt. De identificatiegegevens, de vaccinatiegegevens en de gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten (medische onderzoeken, leerplichtproblemen) worden in elk geval aan het nieuwe CLB bezorgd.

Indien je het belangrijk vindt dat het dossier zo snel mogelijk wordt meegegeven, kunnen de ouders of de leerlingen van 12 jaar en ouder dit schriftelijk meedelen aan de directeur van het vorige CLB. Zo hoeft er geen tien dagen gewacht te worden. Het leerlingendossier wordt nog een tiental jaren bewaard in het CLB van de school waar de leerling zijn laatste jaar secundair onderwijs doorbracht. Daarna wordt het vernietigd.

Contactgegevens
Vrij CLB AMi 1
Bethaniëlei 6b
2980 Zoersel
tel. 03 380 38 00
fax 03 380 38 40
email zoersel@clb-ami1.be

Gemeente Malle
Antwerpsesteenweg 246
2390 Malle
tel: 03-310.05.11
fax: 03-311.71.70
info@malle.be