Openbare onderzoeken

Gemeentebestuur Malle

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN VERZOEK TOT

BIJSTELLING VAN DE MILIEUVOORWAARDEN

 

 

Er werd een verzoek tot bijstelling van de voorwaarden voor een tankstation ingediend door  DATS 24 gevestigd te Edingensesteenweg 196 te 1500 Halle. Dit verzoek werd op 21 november 2017 ontvankelijk en volledig verklaard.

 

De inrichting is gelegen Antwerpsesteenweg 148 (afdeling 1 sectie A nr. 316H) te Malle.

 

Het verzoek betreft een afwijking op de volgende algemene sectorale milieuvoorwaarden van het Vlarem II:

 

Artikel 5.16.8.4. De tankzuil

Artikel 5.16.8.6. Veiligheidsvoorzieningen

 

Voorgesteld alternatief voor de voorwaarden waarvan men wil afwijken:

 

Artikel 5.16.8.4. De tankzuil

§ 6.

De tankzuil is uitgerust met een verdeelslang die:

1° een losbreekkoppeling heeft;

2° niet langer is dan 5 m en waarvan het buigzame deel bestaat uit één stuk;

3° een barstdruk heeft van minimaal 800 bar;

4° indien noodzakelijk voorzien is van een corrosiebestendige bewapening;

5° uitgerust is met een vulpistool dat:

a) pas na het aankoppelen aan de vulaansluiting van het motorvoertuig geopend kan worden;

b) bij het loskoppelen onmiddellijk en automatisch sluit;

c) alleen ontkoppeld kan worden als de overdruk in de koppeling volledig gereduceerd is.

 

Het gas wordt daarvoor automatisch afgelaten naar een aflaatreservoir of naar de atmosfeer.  Als de elektrische voeding uitvalt, wordt het gas automatisch afgelaten naar het aflaatreservoir of naar de atmosfeer.

 

Artikel 5.16.8.6. Veiligheidsvoorzieningen

§ 7.

Als de elektrische voedingsspanning wegvalt, komt de installatie automatisch in een veilige toestand waarbij de elektromagnetische afsluiters op de gastoevoer automatisch worden gesloten. In voorkomend geval stopt de tankbeurt die aan de gang is en wordt het gas in de verdeelslang afgelaten naar het aflaatreservoir of naar de atmosfeer. Als de spanning  weer opkomt, blijft het aardgasafleverinstallatie in de veilige positie en wordt het niet automatisch opnieuw opgestart.

 

                   Bevoegde overheid voor het nemen van een beslissing: Deputatie.

 

Het verzoek ligt van 30 november 2017 tot en met 29 december 2017 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Ruimte en Wonen, op volgend adres: Nijverheidsstraat 7 te 2390 Malle. Open op werkdagen (maa-vrij) van 9 tot 12 uur en bijkomend woensdagmiddag van 13 tot 15 uur en dinsdagavond van 17.30 tot 20 uur.

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over het

verzoek worden ingediend  bij het college van burgemeester en schepenen.

 

Dit kan:

analoog/per brief op het volgende adres: Gemeentebestuur Malle, Antwerpsesteenweg 246 te 2390 Malle.

digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

Voor meer info kan u ook terecht bij de overheid die in eerste aanleg een beslissing zal nemen over dit verzoek:

provincie Antwerpen: Dienst Omgevingsvergunningen

mail: omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be tel: 03 224 64 81

 

Deze procedure kadert in het Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

Het openbaar onderzoek en deze aanplakking worden uitgevoerd volgens de voorwaarden zoals vastgelegd in Titel 3, hoofdstuk 5 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE  VLAAMSE OVERHEID  - DCA, TIJDELIJKE WERF, NIJVERHEIDSSTRAAT ZN


DCA, Lilsedijk 50 te 2340 Beerste heeft een melding verricht voor:

• stedenbouwkundige handelingen
• de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3

Kort omschreven gaat het over een tijdelijke werfzone.

De gemelde handelingen/exploitatie wordt uitgevoerd op volgend adres: Nijverheidsstraat zn te Malle, kadastraal bekend 2de afdeling sectie D, nr. 27/n

De gewestelijk omgevingsambtenaar heeft op maandag 27 november 2017 gedeeltelijk akte genomen van de melding:

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst ruimte en wonen, op volgend adres: Nijverheidsstraat 7 te Malle. Mail: leefmilieu@malle.be. Tel. 03 310 06 35.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.
Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of
door neerlegging ter griffie aan:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel
Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 6 december 2017. Deze dag is niet inbegrepen. Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale
kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:
- de betrokken gewestelijk omgevingsambtenaar
p/a DEPARTEMENT OMGEVING
Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
- de persoon die de melding heeft verricht (u vindt het adres van deze laatste in de
aktename).

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:
1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in
voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
2. (naam) de gewestelijke omgevingsambtenaar en het hierboven vermelde adres als
verweerder ;
3. het voorwerp van het beroep;
4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
5. een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:
* 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
* 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens
uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)Contactgegevens
Dienst leefmilieu
Nijverheidsstraat 7
2390 Malle

Liliane Mintjens
tel. 03 310 06 36
fax 03 310 06 55
email leefmilieu@malle.be


Gemeente Malle
Antwerpsesteenweg 246
2390 Malle
tel: 03-310.05.11
fax: 03-311.71.70
info@malle.be