Milieuklachten: waar kan u terecht?

Wie is bevoegd


Er zijn heel wat wetgevingen en bevoegde instanties, soms zelfs verschillend naargelang de plaats waar iets zich voordoet. In bosgebied gelden bijvoorbeeld andere regels voor het rooien van bomen dan in agrarisch gebied.
 
Een eerste stap is vaak contact met de gemeentelijke milieudienst. Deze dienst registreert uw klacht en gaat na wie  bevoegd is.

Enkele belangrijke aspecten bij de registratie van een klacht:


  • Anonieme behandeling. Wij noteren enkel uw gegevens om u terug te kunnen contacteren.
  • Plaats waar de feiten zich voordoen, tijdstip, eventuele oorzaak (indien gekend).
  • Zijn er eventueel nog andere personen die hinder ondervinden, bv. de buren.
  • Is de hinder recent of al langer aan de gang. Wanneer de gemeente bevoegd is zal uw klacht in elk geval genoteerd worden in het klachtenregister en verder behandeld worden.
Indien de gemeente niet bevoegd is gaan we na wie u kan voorthelpen. Indien gewenst nemen wij zelf contact op met de overheidsdienst die wel bevoegd is en volgen we de behandeling van de klacht op.

Buiten de kantooruren en voor dringende gevallen kan u ook bij de lokale politie terecht. Malle behoort tot de zone Voorkempen. Het gewone telefoonnummer van de politiepost Malle is 03 312 46 68. (Het noodnummer voor de politie in België is 101). 

Tussen particulieren, burenhinder


Milieuhinder tussen buren kan vele vormen aannemen. Enkele voorbeelden: storend geluid, overhangende takken, hinderlijke schoorsteen of dampafvoerkanaal, hanengekraai, blaffende honden, vuilnis,…

Hoe ga je er mee om?


Probeer eerst in dialoog te treden met uw buur, vooraleer verdere stappen te overwegen. Misschien is hij niet op de hoogte van het feit dat er zich een probleem stelt. Licht het probleem rustig toe. Doe eventueel zelf een voorstel .

Wanneer u onderling niet tot een oplossing komt, kan u overwegen een beroep te doen op de overheid. Dit hangt natuurlijk af van de ernst van de feiten. Ook het vredegerecht kan een optie zijn.

Stel ook volgende vragen:


  • Oordeel kritisch of hetgeen u vraagt wel terecht is en naar verhouding tot de hinder die u ondervindt.
  • Heeft u werkelijk alles geprobeerd om onderling tot een oplossing te komen? Wanneer u te snel de hulp van de overheid inroept of een procedure bij de rechtbank inzet, zorgt dat misschien voor een nodeloze escalatie van de situatie. Natuurlijk mag u altijd vrijblijvend informatie inwinnen bij de overheid.
  • Niet alles is bij wet geregeld, waardoor gemeente en politie ook niet kunnen optreden.
  • Ga na of de feiten die u aantoont voldoende bewezen zijn of kunnen worden.
  • Indien de overheid het probleem kan oplossen is dat uiteraard een goede zaak. Soms kan het echter aangewezen zijn om op eigen kosten professioneel advies in te winnen, bv. via een advocaat. Sommige zaken kunnen ook van belang zijn in functie van verzekeringen en met name schade-experten.

Over het vredegerecht:

 
Het vredegerecht is een burgerlijke rechtbank die burengeschillen behandelt en waar u zich kan beroepen op het algemeen burgerlijk recht. Er worden dus geen strafzaken gepleit. Een verzoening is gratis en de interessantste oplossing. In alle andere gevallen zal u een juridische en misschien wel langdurige weg moeten bewandelen. Laat indien mogelijk de nodige vaststellingen verrichten door de politie, of verzamel zelf zoveel mogelijk bewijsmateriaal. Het bedrag van een eventuele vordering mag niet groter zijn dan 1.860,00 euro. Het opstarten van een proces bij het vredegerecht kost ongeveer 35,00 euro.

Website: www.belgium.be/nl/justitie/Organisatie/rechtbanken/vredegerecht.

Malle behoort tot het kanton Zandhoven en in deze gemeente is ook het vredegerecht gehuisvest.

De contactgegevens: Amelbergastraat 13, 2240 Zandhoven, tel. 03 484 32 85, www.vredegerechtzandhoven.be.  

Concrete aanspreekpunten voor specifieke klachten


Voor allerlei vragen over milieuhinder (waterverontreiniging, geurhinder, geluidshinder,…), activiteiten van bedrijven kan u terecht bij de milieudienst van de gemeente.
Indien u weet dat het over een bedrijf gaat dat ingedeeld is in de eerste klasse van Vlarem dan kan u ook contact opnemen met de Vlaamse Milieu-inspectie.
Voor het merendeel van de overige bedrijven is de gemeente bevoegd.

Website Milieuinspectie: www.lne.be/organisatie/structuur/afdeling-milieu-inspectie/organisatie-contact.
Tel.: 03 224 64 25

Natuur en bos
, afdeling Natuur en Bos Vlaamse Overheid:

Natuurinspectie Antwerpen, tel. : 03 224 62 62
Mailadres: natuurinspectie.ant.anb@vlaanderen.be

Bodemverontreiniging: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Website: www.ovam.be
Bodemlijn van OVAM, tel. : 015 28 44 58

Uitrijden van mest: De Vlaamse Milieumaatschappij, Mestbank.
Website: www.vlm.be

Waterlopen: U kan melding maken via www.meldpuntwaterlopen.be wanneer er problemen zijn met waterlopen. Het kan hierbij gaan over afval, omgevallen bomen, woekerende planten, verzakkingen, een verhoogd waterpeil, ... . In noodgevallen, bijvoorbeeld bij wateroverlast, belt u de brandweer.

Gezondheidsklachten die in verband staan met hinderlijke inrichtingen:
afdeling Toezicht Volksgezondheid van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
Website: www.zorg-en-gezondheid.be

Contactgegevens
Dienst leefmilieu
Nijverheidsstraat 7
2390 Malle

Peter De Cap
tel. 03 310 06 35
fax 03 310 06 55
email leefmilieu@malle.be


Gemeente Malle
Antwerpsesteenweg 246
2390 Malle
tel: 03-310.05.11
fax: 03-311.71.70
info@malle.be