Algemeen

De GEmeentelijke COmissie voor Ruimtelijke Ordening, of kortweg GECORO genoemd, is een adviesraad voor ruimtelijke ordening op niveau van de gemeente. Sinds begin 2002 is er binnen de gemeente Malle ook een dergelijke adviesraad actief. De GECORO krijgt een aantal belangrijke taken toebedeeld vanuit het decreet op de ruimtelijke ordening. Zo adviseert de GECORO de gemeenteraad en het schepencollege inzake afwegingen die moeten gemaakt worden in verband met uiteenlopende aspecten van ruimtelijke ordening. Concreet gaat het over aanvragen tot verkavelingen, aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen met een grote ruimtelijke impact, ontwerpen van bijzondere plannen van aanleg, structuurschetsen,... . Vaak hebben deze taken een raakvlak met andere sectoren zoals leefmilieu, cultuur, economie. Verder heeft de GECORO een belangrijke taak bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Van de GECORO worden inhoudelijke adviezen verwacht, die gedragen worden vanuit maatschappelijke en ruimtelijk relevante invalshoeken. De samenstelling van de GECORO is dan ook van die aard, dat zowel deskundigen inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw als representatieve vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen binnen de gemeente er deel van uit maken. Deze geledingen zijn verenigingen van landbouwers, werkgevers en zelfstandigen, milieu- en natuurverenigingen en socio-culturele verenigingen.

Samenstelling

Het aantal leden van de GECORO is afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente. In onze gemeente telt de GECORO 12 leden die door de gemeenteraad werden benoemd in haar zitting van 26 augustus 2013. Voor elk effectief lid is ook een plaatsvervanger verkozen. De GECORO-leden worden benoemd voor zes jaar. Na de installatie van een nieuwe gemeenteraad wordt overgegaan tot de aanduiding van een nieuwe GECORO.

De GECORO is samengesteld als volgt:

Voorzitter

Gerd Van Zundert

Vaste secretaris

Hans Van der Heyden

A. Deskundigen

Linders Sabrina
Dollez Guy

Cauwenbergh Leo
Verhamme Patrick

B. Maatschappelijke geledingen

Verenigingen van landbouwers
Leenaerts Johan
Verboven Eddy

Mattheeussen Anouk
Van den Heuven Jan

Milieu- en natuurverenigingen
Lemoine Paul
Laenens Leen

Van Soens Ronny­­­­­­­­­­
Vochten Wim

Verenigingen van werkgevers en zelfstandigen
Van der Auwera Jozef
Van den Bergh Fons

Vermeiren Edith
Van Milders Bernard

Socio-culturele verenigingen
De Mey Roger
Verheyen Nele

Van Peer Rudy
Daelmans Liliane

Apers Cato
Appels Lea

 

Contactgegevens
Dienst Ruimtelijke Ordening
Nijverheidsstraat 7
2390 Malle
tel. 03 310 05 53
email ruimtelijkeordening@malle.be

Hans Van der Heyden


Gemeente Malle
Antwerpsesteenweg 246
2390 Malle
tel: 03-310.05.11
fax: 03-311.71.70
info@malle.be