Belastingen

In Malle heffen we vijftien verschillende soorten belastingen. De meeste soorten belasting betaal je alleen voor een bepaalde activiteit of dienst. Er zijn er echter drie die ieder van ons moet betalen.

Vind je dat je een bepaalde gemeentelijke belasting ten onrechte moet betalen? Of dat de gemeente je te veel heeft aangerekend? Dien dan binnen de drie maanden na ontvangst van het aanslagbiljet schriftelijk bezwaar in bij het college van burgemeester en schepenen. Weet je niet goed hoe je hieraan moet beginnen? Geen nood, de gemeenteontvanger kan je helpen om een bezwaarschrift op te stellen.

Personenbelasting

De gemeentebelasting bedraagt in Malle 7 procent. Dat wil zeggen dat je 7% belasting betaalt boven op de personenbelasting, die de fiscus jaarlijks voor jou berekent. Hiermee blijft Malle onder het gemiddelde ten opzichte van andere gemeenten, dat 7,14% bedraagt.

Opcentiemen

Voor de aanslagen 2018 en 2019 worden er ten bate van de gemeente 614 opcentiemen geheven op de onroerende voorheffing. Deze onroerende voorheffing is een belasting op het inkomen uit onroerende goederen. Dit zijn gronden, huizen en sommige soorten bedrijfsuitrusting.

Overige belasting- en retributiereglementen

Klik op onderstaand document voor meer informatie:

Belastingreglementen:
1) Gemeenteopcentiemen op de belasting onroerende voorheffing, GR 18/12/2017, bekendmaking 01/2018
2) Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar 2016-2019, GR 14/12/2015, bekendmaking 22/12/2015
3) Gemeentelijk belastingreglement op administratieve stukken, GR 18/12/2017, bekendmaking 01/2018
4) Gemeentelijk belastingreglement op openbare bals, GR 16/12/2013, bekendmaking 19/12/2013 

5) Gemeentelijk belastingreglement op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten, GR 26/05/2014, bekendmaking 28/05/2014

           Aangifte drukwerk 2017

           Aangifte drukwerk 2018

6) Gemeentelijk belastingreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen bij woningen, GR 16/12/2013, bekendmaking 19/12/2013
7) Gemeentelijk belastingreglement op het ophalen van rest- en PMD-afval in gestandaariseerde huisvuilzakken, 16/12/2013, bekendmaking 19/12/2013
8  ) Gemeentelijk belastingreglement op het weghalen en verwijderen van huishoudelijk en/of daarmee gelijkgestelde, respectievelijk vergelijkbare afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen in niet-reglementaire recipiënten, GR 16/12/2013, bekendmaking 19/12/2013
9) Gemeentelijk belastingreglement op inname openbaar domein voor bouw- en verbouwingswerken, GR 16/12/2013, bekendmaking19/12/2013
10) Gemeentelijk belastingreglement op leegstaande woningen en gebouwen, GR 20/10/2014, bekendmaking 21/10/2014
11) Activeringsheffing, GR 29/09/2014, bekendmaking 3/10/2014 ( vroeger belastingreglement op onbebouwde gronden en kavels)
12) Gemeentelijk belastingreglement op stapelplaatsen voor schroot en oude voertuigen, GR 16/12/2013, bekendmaking 19/12/2013
13) Gemeentelijk belastingreglement op tweede verblijven, GR 16/12/2013, bekendmaking 19/12/2013
14) Gemeentelijk belastingreglement op uitstallen van terrassen, GR 16/12/2013, bekendmaking 19/12/2013
15) Gemeentelijk belastingreglement op valse alarmmeldingen, GR 16/12/2013, bekendmaking 19/12/2013
16) Gemeentelijk belastingreglement op de verwerving van de zate van de openbare wegen, GR 26/08/2013, bekendmaking 28/08/2013
17) Gemeentelijk belastingreglment op nachtwinkels, automatenshops, private bureaus voor telecommunicatie, GR 26/02/2018, bekendmaking

Retributiereglementen
1) Gemeentelijk retributiereglement voor gebruik van gemeentelijke lokalen, GR 18/12/2017, bekendmaking 01/2018
2) Gemeentelijk retributiereglement betreffende materiële steun ( uitleendienst), GR 16/12/2013, bekendmaking 19/12/2013
3) Gemeentelijk retributiereglement op de terbeschikkingstelling van didactisch en horecamateriaal in het gemeenschaps- en ontmoetingscentrum, GR 16/12/2013, bekendmaking 19/12/2013 
4) Gemeentelijk retributiereglement op het gebruik van elektronische lichtkranten, infokaders en plakzuilen, GR 16/12/2013, bekendmaking 19/12/2013
5) Gemeentelijk retributiereglement op de plaatsing van overwelving in baangrachten, GR 16/12/2013, bekendmaking 19/12/2013
6) Gemeentelijk retributiereglement op inname openbaar domein - ambulante handel, GR 23/02/2015, bekendmaking 26/02/2015
7) Gemeentelijk retributiereglement op inname openbaar domein - evenementen, GR 16/12/2013, bekendmaking 19/12/2013
8) Gemeentelijk retributiereglement voor administratieve prestaties, GR 18/12/2017, bekendmaking 01/2018
9) Gemeentelijk retributiereglement voor de gemeentelijke begraafplaatsen, GR 16/12/2013, bekendmaking 19/12/2013
10) Gemeentelijk retributiereglement 'De Speelplaneet', GR 26/01/2015, bekendmaking 29/01/2015
11) Gemeentelijk retributiereglement voor gebruik van de gemeentelijk sportinfrastructuur, GR 16/12/2013, bekendmaking 19/12/2013
12) Gemeentelijk retributiereglement voor het recyclagepark, GR 15/12/2014,
bekendmaking 17/12/2014

13) Gemeentelijk retributiereglement voor het ophalen van grof huisvuil op afroep, GR 16/12/2013, bekendmaking 19/12/2013
14) Gemeentelijk retributiereglement voor de ophaling en verwerking van GFT+, GR 16/12/2013, bekendmaking 19/12/2013
15) Gemeentelijk retributiereglement voor standplaats kermis, GR 16/12/2013, bekendmaking 19/12/2013
16) Gemeentelijk retributiereglement inzake werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein, GR 19/12/2016, bekendmaking 03/01/2017
17) Gemeentelijk retributiereglement op het uitvoeren van werken voor derden, GR 24/02/2014, goedkeuring 26/02/2014
18) Gemeentelijk retirbutiereglement dienst toerisme, GR 14/12/2015, bekendmaking 22/12/2015


Reglementen
1) Algemeen gemeentelijk reglement op inname van het openbare domein
2) Reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbare domein

 

Contactgegevens
Dienst financiën, GEMEENTEBELASTINGEN
Antwerpsesteenweg 246
2390 Malle
email financien@malle.be

Ellen Van Echelpoel
tel. 03 310 05 63
fax 03 311 71 70
email financien@malle.be

Contactgegevens
Ontvangkantoor Directe Belastingen ( PERSONENBELASTING)
Spoorwegstraat 22
2300 Turnhout

Taxatiedienst
tel. 02 578 19 60
fax 02 579 72 16
email teaminv.turnhout2@minfin.fed.be

Ontvangkantoor
tel. 02 578 31 80
fax 02 579 67 41
email teaminv.turnhout2@minfin.fed.be


Gemeente Malle
Antwerpsesteenweg 246
2390 Malle
tel: 03-310.05.11
fax: 03-311.71.70
info@malle.be